HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Linh mục Quản Nhiệm:    Cha Antôn Nguyễn Văn Đô  
                                            ĐT: 918-438-1380

Hội đồng mục vụ niên khóa 2023 - 2026

Phê-rô     Nguyễn Trung Hải        918-830-5322     Chủ Tịch

Giuse       Nguyễn Trường Giang 918-812-1624     Phó CT

Maria       Trần Thu Hường           918-808-9609     Thư ký

Đa Minh   Nguyễn Trung Trực      918-607-2379     TB tài chánh

Giuse       Nguyễn Tri Phương      918-630-2930     TB nội vụ

Philiphê    Nguyễn Quốc Quỳnh    918-720-1809    TB ngoại vụ

Matthew   Đỗ Thanh Danh            918-408-6574         

Giuse       Nguyễn Công Hải         405-209-2441         

Gioan B.  Nguyễn Thái Hiền         918-852-5555         

Maria       Đỗ Thu Hương              918-640-1262         

Gioan      Trần Hoàng Long          918-606-7980         

Giuse       Đặng Thanh Phương   918-281-9008         

Vinh Sơn Nguyễn Viết Phương    918-815-9073         

Đaminh    Nguyễn Vũ Bảo Trọng  918-815-2502         

Phaolô     Phạm Paul Tuấn           918-770-6313

Maria       Nguyễn Ngọc Yến         918-519-7880Hội đồng mục vụ niên khóa 2013 - 2016

1.  Nguyễn Đức Lợi         Cell:     808-1801   (Chủ tịch)
2.  Nguyễn Trung Hải      Home   587-5821   (Phó Chủ tịch)
                                         Cell:     830-5322   
3.  Trần Thu Hường         Cell:     808-9609   (Thư ký)
4.  Nguyễn Trung Trực
5.  Nguyễn Thanh Hiền
6.  Đỗ Danh
7.  Huỳnh Tiến Dũng
8.  Nguyễn Thanh Ban
9.  Trần Thái
10. Vũ Cẩm
11. Vũ Khương
12. Đặng Phương
13. Trương Văn Minh
14. Phạm Văn Tiến
15. Nguyễn Quốc Quỳnh
16. Nguyễn Ngọc Yến
17. Trần Hoàng LongHội đồng mục vụ niên khóa 2007 - 2013

Ông Nguyễn Trung Hải   Chủ tịch               
                                        ĐT: 918-830-5322
        Nguyễn Đức Lợi     Phó chủ tịch        
                                        ĐT: 918-808-1810
Các thành viên:
 1. Đoàn Quốc Dũng
 2. Nguyễn Duy Linh
 3. Nguyễn Quốc Quỳnh
 4. Trần Thị Thu Hường
 5. Nguyễn Trường Giang
 6. Nguyễn Thanh Ban
 7. Đinh Thiên Trấn
 8. Nguyễn Bảo
 9. Lê Văn Bằng
 10. Nguyễn Hiền
 11. Trương Văn Minh
 12. Đặng Thanh Phương

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....