HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Linh mục Quản Nhiệm: Cha Antôn Nguyễn Văn Đô  
                                            ĐT: 918-438-1380

Hội đồng mục vụ niên khóa 2013 - 2016


1.  Nguyễn Đức Lợi        Cell:     808-1801   (Chủ tịch)
2.  Nguyễn Trung Hải      Home  587-5821   (Phó Chủ tịch)
                                         Cell:    830-5322   
3.  Trần Thu Hường        Cell:     808-9609   (Thư ký)
4.  Nguyễn Trung Trực
5.  Nguyễn Thanh Hiền
6.  Đỗ Danh
7.  Huỳnh Tiến Dũng
8.  Nguyễn Thanh Ban
9.  Trần Thái
10. Vũ Cẩm
11. Vũ Khương
12. Đặng Phương
13. Trương Văn Minh
14. Phạm Văn Tiến
15. Nguyễn Quốc Quỳnh
16. Nguyễn Ngọc Yến
17. Trần Hoàng LongHội đồng mục vụ niên khóa 2007 - 2013

Ông Nguyễn Trung Hải   Chủ tịch               
                                       ĐT: 918-830-5322
        Nguyễn Đức Lợi     Phó chủ tịch        
                                       ĐT: 918-808-1810
Các thành viên:
 1. Đoàn Quốc Dũng
 2. Nguyễn Duy Linh
 3. Nguyễn Quốc Quỳnh
 4. Trần Thị Thu Hường
 5. Nguyễn Trường Giang
 6. Nguyễn Thanh Ban
 7. Đinh Thiên Trấn
 8. Nguyễn Bảo
 9. Lê Văn Bằng
 10. Nguyễn Hiền
 11. Trương Văn Minh
 12. Đặng Thanh Phương

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....