Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 15 Thường niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 15 Thường niên. Năm B. Số 1001

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Thường niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Thường niên. Năm B. Số 1001

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Ba Thường niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Ba Thường niên. Năm B. Số 1000

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Hai Thường niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Hai Thường niên. Năm B. Số 999

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Một Thường niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Một Thường niên. Năm B. Số 998

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Thường niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Thường niên. Năm B. Số 997

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Năm B. Số 996

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B. Số 995

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

7 ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần được ban cho Giáo hội, từ đó ơn sủng của Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ trên toàn thể các tín hữu, qua các bí tích. Qua Bí tích Rửa tội, nhờ ấn tín của Chúa Thánh Thần con người được thanh tẩy và tháp nhập vào thân mình của Đức Kitô là Giáo hội. Cách đặc biệt, với Bí tích Thêm sức, gia tăng ân sủng của Bí tích Rửa tội, người tín hữu được kiện toàn đời sống đức tin nhờ các ơn của Chúa Thánh Thần. Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo liệt kê gồm 7 ơn Chúa Thánh Thần.

Tìm kiếm ....