Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

 

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-Tô Vua. Năm A. Số 816

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Lần hạt Mân Côi và Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên lúc 6 giờ chiều.

 

Tìm kiếm ....