Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 20 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô 

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên. Năm B. Số 399

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều và
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Cn. 9, 1-6.  Bài đọc 1 trích sách Châm ngôn hôm nay nói với chúng ta Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan kêu gọi chúng ta từ bỏ nếp sống mê muội, tội lỗi, đến ăn bánh và uống rượi mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để được sống.  Đó là ý nghĩa đoạn sách này.

Bài đọc 2. Ep. 5, 15-20.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta sống khôn ngoan, không theo thú vui xác thịt, một phải luôn cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Người thương ban cho chúng ta.

Tin Mừng.  Ga. 6,  51-58.  Trong bài Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố: "Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống đời đời."  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay.  

Đáp ca. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
             cho biết Chúa thiện hảo dường bao! 

Kinh thánh tuần sau: Gs. 24, 1-18; Ep. 5, 21-32; Ga. 6, 61-70

Suy Niệm. Qua Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta hiểu biết ba hiệu quả của Bí tích Thánh Thể : Một là ban cho ta được sống muôn đời và được sống lại : “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hếtỂ. Hai là làm cho ta được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu : “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấyỂ. Ba là được sống nhờ sự sống của Chúa Giêsu, theo khuôn mẫu sự kết hiệp giữa Đức Giêsu với Chúa Cha : “Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Ta, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sự sống như vậyỂ. Đức tin của người Công giáo về bánh hằng sống khác hẳn với người Tin lành. Người Công giáo tin có Chúa hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh thể, và tin việc rước lễ là rước Mình Thánh Chúa. Vì nếu tin Chúa có quyền phép và làm phép lạ, thì cũng tin Chúa có thể biến đổi bánh rượu thành Mình Máu Thánh Người, mặc dù hình thái bên ngoài vẫn giống bánh rượu. Mỗi khi tham dự Thánh lể, chúng ta quyết tâm chuẩn bị tâm hồn để ăn Bánh Hằng Sống là Lời Chúa Giêsu bằng cách : lắng nghe và tìm hiểu Ý Chúa muốn phải làm gì. Xin Người ban sự sống thần linh. Nhờ đó, chúng ta sẽ biến đổi nên giống Người hơn và trở nên chứng nhân cho Người trong cuộc sống đời thường giữa lòng xã hội hôm nay.

Reflection.
Proverbs 9:1-6.  How does God attract people to seek divine wisdom? In this reading, the wisdom of God is pictured as a welcoming woman who invites people to "Come, eat of my food." Those who accept her invitation will grow in their understanding of God's ways. Once they have shared her feast, they will no longer be misled by foolishness. The wise of any age are those who live by the word of God and attract others to do likewise. How might we recognize someone who is foolish in God's eyes? Describe a person you know who is wise. How do you think this person has become wise?

Ephesians 5:15-20. In this reading, Paul shows that he has eaten of Wisdom's food. He strongly advises his fellow Christians not to waste their opportunities to live well. They are to act thoughtfully and avoid ignorant behavior, including drunkenness and wickedness of every kind. To strengthen their decision to live wisely, Paul encourages them to sing inspired songs and thank God for everything they have received from him. We share this same call to grow in wisdom and in gratitude. In the history of the Church, there have been countless people who showed that they were wise and filled with the Holy Spirit. Who is your favorite wise person in the Church, past or present?

John 6:51-58.  Once again Jesus the Teacher is having a hard time getting through to his listeners. They resist his teaching that he is the living bread from heaven. When they continue to object, Jesus assures them that his flesh is real food and his blood is real drink. If they do not "feed on" him, they will have no life in them. We are blessed because we can share the Living Bread at every Eucharist. As we satisfy our spiritual hunger, we remember those who hunger for food, shelter, friendship, or faith. We consider how we can respond to the hungers of the world. How do you think receiving the Body and Blood of Jesus makes a difference in your life? What do you think are some of the spiritual hungers of people your age in the world today?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Ed. 24, 15-24;  Mt. 19, 16-22.    Lh. Mồ côi
Thứ Ba.      Ed. 28, 1-10; Mt. 19, 23-30.       Lh. Maria 
Thứ Tư.     Lễ Đức Maria Nữ Vương         Lh. Đa Minh
Thứ Năm.  Ed. 36, 23-28; Mt. 22, 1-14.        Lh. Giuse
Thứ Sáu.    Lễ Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông đồ.   Xin Như ý
Thứ Bảy.    5:30.  Lh. Phê-Rô
Chúa Nhật.   8&10.    Lh. Đa Minh/Gđ Thân Thấy
                                    Ý chỉ Hội Hiền Mẫu
                                
Phụng Vụ Tuần Này.
        Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30 Ng. Đình Chót/ Ngọc Nguyễn   Nguyễn Trung Trực
8. Ng. V. Cả/Phạm Ngọc An             Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10. Ng.Trung Hải/Trần Thu Hường  Lê Thanh Xuân; Đoàn Th. Nguyệt; Lê   HoàngTrung      
Dâng lễ: Gđ. Alan Hiền Nguyễn     Đình Phong; Phạm V.Tiến          Keluc&Johny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30. Ng. Văn Quí/Ng. Thị Châu     Ng. Ngọc Bảo
8. Đinh Trấn/Vương Kim Nga         Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót    
10.  Hội Hiền Mẫu                         Lê Viết Thắng; Ng.Văn Hòa; Trần    David Nguyễn&              
Dâng lễ: Hội Hiền Mẫu                 Thị Diễm Lan;Đoàn Q. Dũng      Peter Ng.&Long Ng. 
                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12 tháng 8 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,446      
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gđ. Phùng Kim Thức $700; Lưu Nguyễn $1,000;  Phạm Ngọc Quyền $400.  Tổng cộng: $2,100

Thừa Tác Viên Thánh Thể.
Theo văn thư của tòa giám mục cho biết, nhiệm kỳ các thừa tác viên Thánh thể đương nhiệm sẽ mãn hạn vào Tháng 9 tới đây. Vậy nếu ai muốn tiếp tục hay trở thành thừa tác viên Thánh thể, xin vui lòng ghi tên vào danh sách dán trên tủ tại nhà bát giác cuối nhà thờ.  Sau đó danh sách sẽ được gởi về tòa giám mục để phê chuẩn.  Các tân cử sẽ phải tham dự Thánh lễ ban thừa tác vào Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9.  Đây là một phần vụ quan trọng trong Thánh lễ và cần nhiều người giúp, nhất là trong các Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật.   Xin chân thành kêu mời.

Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ.  
Chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Xin Thiên Chúa chúc lành cho một niên khóa mới.  Và xin chân thành cám ơn tất cả mọi người trong các ban, và nhất là các thày cô đã lắng nghe lời kêu mời của Chúa Giê-su Ki-tô “Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ," và với tấm lòng yêu thương quảng đại, đã hy sinh tham gia trong mọi công việc, và để dạy dỗ giúp các con em trong giáo xứ biết giáo huấn của Giáo hội và Tin mừng, nhất là nhận biết và yêu thương Chúa và tha nhân hơn.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh cả Giu-su, quan thày của giáo xứ và Mẹ La Vang, Mẹ của con dân Việt Nam, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.
Nếu gia đình nào chưa ghi danh cho con em mình, xin vui lòng mau mắn qua hội trường để ghi danh. Và để không mất thời giờ và nhất là được chu đáo tốt đẹp, xin các phụ huynh chỉ ghi danh và nộp tiền cho các người trong ban ghi danh mà thôi. Không đưa đơn cho bất cứ người nào.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn sau các Thánh lễ Chúa nhật tuần này.  Xin thành thật cám ơn các hội viên và mọi người đã hy sinh nhận lời nấu những món ăn. Xin Thiên Chúa trả công cho mọi người, và kêu gọi mọi người mua ủng hội để giúp quĩ xây dựng.

Hội Giúp Lễ
Sau các Thánh lễ tuần sau, sẽ có ghi danh cho các nam học sinh từ lớp 4 trở lên tới Trung học để tham gia vào Hội giúp lễ. Xin các cha mẹ khuyến khích con em tham gia và ghi tên vào trong danh sách. Xin cám ơn sự hơp tác của mọi người.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng.  
Nếu ai biết có người muốn tìm hiểu hay muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho văn phòng giáo xứ hay linh mục quản nhiệm biết tên và số điện thoại của người đó để liên lạc và ghi danh.  Xin thành thật cám ơn.

Hy Vọng Cho Hôn Nhân Trong Căng Thẳng.  
Văn phòng hôn nhân và gia đình địa phận sẽ tổ chức một chương trình giúp đỡ những đôi hôn nhân vợ chồng trong tình trạng căng thẳng và khó khăn, vào cuối tuần từ ngày 7 đến 9 tháng 9 tới đây. Muốn biết thêm chi tiết, xin đọc phần Anh ngữ dưới đây.  
Hope for marriages in distress. Retrouvaille is a program designed to provide help and support to married couples who are undergoing difficulties in their relationship. It has also proven helpful to couples who are separated or divorced. The program is Catholic in origin and orientation, but is open to couples of other faiths. The main emphasis of the program is on communication between husband and wife. It gives couples the opportunity to rediscover each other and to examine their lives together in a new and positive way. The program begins with a weekend session and is followed by six follow-up sessions. During the weekend a series of informal talks are given by a team of three couples and a priest. Participating couples are not asked to share their problems with anyone else. There are no group dynamics or group discussions. For information about the program starting the weekend of September 7-9, 2012 in Tulsa call 918-695-7010 or go to www.helpourmarriage.com.  All inquiries are confidential.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....