Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Lời Cầu Cho Mật Nghị Bầu Tân Giáo Hoàng

Quý vị đọc giả thân mến!
Hiệp cùng toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ suốt thời Tòa Vatican Trống Ngôi, Cha Michael Czerny, SJ, thư ký của ĐHY Peter Turkson (Tổng Trưởng Bộ Công Lý và Hòa Bình), đã soạn một lời nguyện ngắn « CẦU CHO MẬT NGHỊ BẦU TÂN GIÁO HOÀNG », nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi Tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận. Dưới đây là lời nguyện chính thức được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, đã được Cha hiệu đính và công bố.
Rất mong quý vị quan tâm, và hãy dùng lời nguyện này để nài xin Thiên Chúa, Chúa chúng ta để Ngài ban ơn Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn cho cuộc bầu chọn vị kế nhiệm mới của thánh Phê-rô. Chúng ta tiếp tục xác tín rằng Chúa Phục Sinh vẫn luôn trung tín với lời hứa ở cùng Giáo Hội của Ngài luôn mãi.


LỜI CẦU CHO MẬT NGHỊ BẦU TÂN GIÁO HOÀNG
 Lạy Thiên Chúa, là Cha chúng con ở trên trời, nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa là Pha-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận, xin Cha ban ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để hướng dẫn cuộc bầu chọn vị tân Giáo Hoàng. Giáo Hoàng được coi là “Tôi Tớ của các Tôi Tớ Chúa”, xin Cha cho ngài được biết yêu mến Cha trọn vẹn, và hăng say phục vụ Giáo hội của Cha.
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Đấng Cứu Độ chúng con, Ngài là Đấng đã mở lòng chúng con để chúng con hiểu biết, yêu mến và trung tín phục vụ Cha. Amen.


Prayer for the Conclave
O God, our heavenly Father, with the intercession of your disciple and servant, François Xavier Nguyên Van Thuân, please grant the wisdom of the Holy Spirit to guide the choice of the new Holy Father who, as “Servant of the Servants of God”, will fully love you and devotedly serve your Church.
This we ask in the name of Jesus Christ our Saviour who has opened our hearts to know, love and serve You faithfully. Amen.

Preghiera per il Conclave
 O Dio, nostro Padre celeste, con l’intercessione del tuo discepolo e servo, François Xavier Nguyên Van Thuân, concedi che la saggezza dello Spirito Santo orienti la scelta del nuovo Santo Padre che, come “Servo dei Servi di Dio”,  ti amerà  pienamente e servirà fedelmente la tua Chiesa.
 Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo nostro Salvatore che ha aperto i nostri cuori per conoscerti, amarti e servirti fedelmente. Amen.


Gebet für das Konklave
 O Gott, unser himmlischer Vater, auf die Fürsprache Deines Jüngers und Dieners, François Xavier Nguyên Van Thuân, gewähre uns bitte die Weisheit des Heiligen Geistes um die Wahl des neuen Heiligen Vaters zu führen, der als „Diener der Diener Gottes“, Dich ganz lieben und Deiner Kirche hingebungsvoll dienen wird.
 Dies bitten wir im Namen Jesu Christi unseres Erlösers, der unsere Herzen geöffnet hat, damit sie Dich kennen, Dich lieben und Dir treu dienen. Amen.


Prière pour le Conclave
 Ô Dieu, Notre Père céleste, avec l’intercession de Ton disciple et serviteur, François Xavier Nguyên Van Thuân, accorde la sagesse de l’Esprit Saint à ceux qui auront à choisir le nouveau Saint-Père, qui, à titre de « serviteur des serviteurs de Dieu », T’aimera de tout cœur et servira fidèlement Ton Église.
 Nous Te le demandons par Jésus Christ notre Sauveur qui a ouvert nos cœurs pour que nous puissions Te connaître, T’aimer et Te servir fidèlement. Amen.


Oração pelo Conclave
 Senhor, nosso Pai, pela intercessão do vosso discípulo e servo, Francisco Xavier Nguyên Van Thuân, concedei a sabedoria do Espírito Santo para guiar a escolha do novo Santo Padre, que, como “Servo dos Servos de Deus”, vos amará de todo o coração e servirá fielmente a vossa Igreja.
Isto vos pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que abriu os nossos corações para vos conhecermos, amarmos e servirmos com fidelidade. Amém.


Oración para el Cónclave
 Oh Dios, nuestro Padre celestial, por intercesión de tu discípulo y siervo François Xavier Nguyên Van Thuân, concédenos que la sabiduría del Espíritu Santo oriente la elección del nuevo Santo Padre, quien como “Siervo de los Siervos”, te amará plenamente sirviendo fielmente a tu Iglesia.
Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que ha abierto nuestros corazones para conocerte, amarte y servirte fielmente. Amén.


Modlitwa za konklawe
O Boże, nasz Ojcze Niebieski, za wstawiennictwem Twego ucznia i sługi, Franciszka Ksawerego Nguyên Van Thuân, prosimy Cię, byś udzielił mądrości Ducha Świętego potrzebnej do wyboru nowego Ojca Świętego, który jako „Sługa Sług Bożych”, będzie w pełni Ciebie kochał i z oddaniem służył Kościołowi.
Prosimy o to w imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który otworzył nasze serca byśmy poznali Cię, umiłowali i służyli Tobie wiernie. Amen.

صلاة من اجل مجمع انتخاب البابا – الكونكلافصلاة من أجل مجمع انتخاب البابا – الكونكلاف
يا اللـه، أبانا السماوي، بشفاعة تلميذك وخادمك فرانسوا كسافيير نكويين فان ثوان، أفض حكمة روحك القدوس على الآباء الكرادلة ليقود اختيارهم للأب الأقدس الجديد، الذي سيحبّك بكل قلبه ويخدم كنيستك بأمانة، كخادمٍ حقٍّ لخدام اللــه أجمعين.
نسألك هذا باسم يسوع المسيح مخلصنا الذي فتح قلوبنا لنعرفك، ونحبك، ونخدمك بكل إخلاص، آمين.
nguon: dongten.net

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....