Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mừng  
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tám Thường Niên. Năm A. Số 478

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Cuối Tuần:  Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (Ngày hôm trước) 6 giờ 30 chiều
                                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 49, 14-15. Bài đọc 1 của ngôn sứ I-sa-i-a hôm nay cho thấy dân Chúa đang bị lưu đày khốn khổ bên Babylon, vì họ đã không nghe lời kêu gọi ăn năn hối cải.  Họ than trach Thiên Chúa bỏ rơi họ.  Thực sự Chúa không bao giờ bỏ họ, vì họ là con cái Chúa. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Cr. 4, 1-5. Các tín hữu Côrintô có thói xấu xét đoán người khác.  Thánh Phaolô dạy họ: chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán, vì chỉ có Chúa mới biết rõ lòng mọi người. Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 6, 24-34. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chọn một là Thiên Chúa hai là tiền bạc của cải, vì ‘’không ai có thể vừa làm tôi Chúa vừa làm nô lệ tiền của vật chất được’’.  Làm tôi Chúa là đặt Chúa trước và trên hết, và lo tìm Nước Chúa bằng cách sống theo Lời Chúa dạy.   

Đáp caDuy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui.

Kinh thánh tuần tới:  St 2, 7-9; 3, 1-7; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11. 

Suy Niệm. Tiền của tự nó không xấu. Xấu hay tốt là tuỳ ở nhận thức, thái độ và cách sử dụng của con người. Chúa Giêsu đã từng lên án sự ham mê tiền của, coi tiền bạc như chủ đích cuộc sống, đến nỗi dành hết sức lực, thời gian, và mưu kế để kiếm thật nhiều; thậm chí bỏ phận sự, trách nhiệm gia đình và đời sống tinh thần, và bán rẻ cả lương tri, phẩm giá con người. Ngài kết án những người vì đồng tiền mà sống bất công, lừa dối, gian tham, coi thường mạng sống và danh phẩm người khác. Ngài còn phê phán những người giàu sang chỉ biết cậy dựa vào tiền bạc và sống ích kỷ hưởng thụ. Tiền của là phương tiện tốt nếu được dùng để làm điều thiện, việc tốt. Chỉ có cách đó mới làm cho người ta không làm tôi của cải. Lòng tham lam, việc tích trữ của cải là mối nguy hiểm lớn cản trở con đường tìm kiếm Nước Trời và xa rời Thiên Chúa. Người thanh niên giàu có được mời gọi bán tất cả của cải tài sản để đi theo Chúa đã buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh: Người giàu có vào Nước Trời còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Vì thế không lạ gì thái độ cương quyết của Chúa Giêsu là đòi hỏi một chọn lựa dứt khoát: Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của.  Ưu tiên hàng đầu của người Ki-tô hữu, môn đệ Chúa Giêsu, là Nước Thiên Chúa, rồi mới đến các thứ khác, và phải sẵn sàng từ bỏ tất cả để tìm kiếm Chúa và phụng sự một mình Chúa.

Reflection
Isiah 49: 14-15. In today's reading from Isaiah, God reassures his people that even if a mother could forget her own child, he will never forget us. One of the greatest hurts a person can suffer is to be forgotten. As we walk the streets of our own cities and see homeless people, or visit a nursing home and see a resident who never gets visitors, we can feel their pain of being forgotten. There are so many ways we can assure people that they are not forgotten: a visit, a card, an e-mail, even a smile. Who do you think is forgotten in your community?
1 Corinthians 4: 1-5. Paul writes to the Corinthians about being stewards. As Catholics, we have begun to reclaim the notion of stewardship. All of us have been asked to consider the ways we use our time, talents and treasure to further the mission of Jesus carried on by the Church today. But Paul speaks of another kind of stewardship--he says are "stewards of the mysteries of God." In other words, our Catholic faith, all that God has revealed and that the Church has taught, is in our hands. We have the responsibility to care for those mysteries, to share them, to hand them on intact. And when we are good stewards of the mysteries, through evangelization and forming others in faith, then we are also "servants of Christ."  Paul says that stewards must "be found trustworthy." How would you measure a person's trustworthiness? What evidence would you give for your own trustworthiness?
Matthew 6: 24-34.  In today's Gospel from Matthew, Jesus exhorts his disciples, "do not worry." They must have shown worry for Jesus to address this. Did they worry about their food, or clothes, or all of these? Jesus, who knew humanity better than anyone ever has, must have realized that simply telling someone not to worry does not end the worrying. So, Jesus goes on to give a perspective to ally their worries, a sense of priorities. Then he goes on to ask what good their worrying does. Then he reminds them that God takes care of even the birds and the grass, and surely God will take care of the people created in His own image. Don't worry; keep your priorities straight; remember worrying doesn't do any good; trust God. It might not be easy to hand over our worries to God, but it is worth working on! Jesus says, "Seek first the kingdom of God." How does this address worry? What would you say to a friend who worries excessively?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai.      1Pr. 1, 3-9; Mc. 10, 17-27.       Lh. Giuse  
Thứ Ba.       1Pr. 1, 10-16; Mc. 10, 28-31.   Như ý
Thứ Tư.       Lễ Tro  
Thứ Năm.    Đnl. 30, 15-20; Lc. 9, 22-25.   Tạ ơn
Thứ Sáu.     Is. 58, 1-9; Mt. 9, 14-15.           Lh. Đa Minh
Thứ Bảy.      5:30    
Chúa Nhật.  8&10. 

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên Thánh Thể          Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Nương Nguyễn            Nguyễn Ngọc Bảo       Joseph Hải Ng./Trần H. Liêm
8. Trần Ngọc Ánh/Anh Nguyễn         Ng. Đình Chót                                     David Nguyễn
10. Ng. Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên   Lê Đình Phong;Trần Văn Thái             Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Nam Hùng                                                     James Ngô/Paul Nguyễn
  
Phụng Vụ Tuần Tới   
5:30 Ng. Đình Chót/Sr. Kim Anh      Trần Ngọc Ánh           Joseph Hải Ng./Trần H. Liêm
8. Lê Huy Bình/Phạm Lan Dung       Ng. Văn Cả                                      David Nguyễn
10. Lê Đình Phong/Đỗ Thu Hương   Lê Thanh Xuân/Ng. Trường Giang           John Trần
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Ngọc Hưng                                                  Tyler Hoàng/Thomas Ng. 

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 2, 2014
Quĩ Điều Hành. $2,187      Quĩ phát triển địa phận: $560
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:
 1. Nguyễn Thành&Giang 3,000
 2. Phùng Kim Thức         1,000
 3. Nguyễn Thị Phép           500
 4. Lâm Văn Lập                500
 5. Hoàng Văn Bôn             500
 6. Trần Đình Hải               300
 7. Lâm Hồng Hải               200
 8. Nguyễn Thanh Kiệt        100
 9. Trần Quốc Hiệp             100
 10. Trần Văn Sinh               100
 11. Ly Mai                           50
            Tổng cộng:          $ 6,350

Thông Báo Thay Đổi Chương Trình Thánh Lễ Buộc.
Xin Thông báo! Kể từ nay, chương trình các Thánh lễ buộc sẽ được ấn định như sau: Thánh lễ vọng (chiều ngày hôm trước) lúc 6 giờ 30 chiều; Thánh lễ trong ngày: lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Xin đọc chương trình Thánh lễ ở phần trên tờ Tin Mừng. 

Hội Hiền Mẫu.  Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền  $1,158, xung vào quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người hy sinh giúp đỡ nấu các món ăn và giúp bán. Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành.

Nhóm Gia Trưởng. Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu, ngày 7, tuần này, lúc 6 giờ chiều.  Xin mời các gia trưởng và mọi người tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân, biết noi gương thánh cả Giu-su, và cầu nguyện cho các gia đình.

Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro.
Thứ Tư lễ tro tuần này, ngày 5, bắt đầu cho mùa chay thánh.  Xin chú ý!  Sẽ có 2 Thánh lễ trong giáo xứ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

Chương Trình Làm Lá.  Xin chú ý! Chương trình làm lá bắt đầu từ sáng Thứ Năm, ngày 6 tháng 3, tuần này. Và cũng như những năm qua, công việc sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 8 hay 9 giờ tối.  Xin kêu gọi ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc giúp đỡ giáo xứ trong công việc tốt lành này, đồng thời dâng lên Chúa một việc hy sinh trong mùa Chay thánh sắp đến.  Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn lành cho mọi người trong mùa chay thánh.

Luật Mùa Chay. Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tớI 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọI người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người hãm mình về những sự vui chơi ăn uống quá độ, và nhất là những tính hư tật xấu như cờ bạc, rượi chè và lời nói thô tục.  Luật ăn chay, kiêng thịt nhắc nhở về đời sống đói khổ của những người nghèo đói. Mùa chay kêu gọi chúng ta cải thiện đời os61ng, tthực hành Lời Chúa, hy sinh, làm việc bác ái, chia sẻ, hy sinh thời giờ suy niệm Kinh Thánh, cầu nguyện; viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt và nhất là tham dự Thánh lễ hằng ngày.

Đổi Giờ.  Trong chương trình tiết kiệm thời giờ, sáng Chúa nhật tuần tới ngày 9, lúc 2 giờ sáng sẽ đổi giờ lên 1 tiếng. Để khỏi bị trễ Thánh lễ sáng Chúa nhật, tối Thứ Bảy trước khi đi ngủ, nhớ vặn đồng hồ lên 1 tiếng.

Cám Ơn. Xin chân thành cám ơn công ty Burggraf, tel: 918-584-3737, và ông Nguyễn Trung Hải, đại diện, đã cung cấp thùng chứa rác lớn.  Và cám ơn công ty Sooner lawncare, điện thoại: 918-574-5550, đã thường xuyên chăm sóc khu vực cỏ chung quanh nhà thờ và hội trường. Xin Thiên Chúa trả công. Nếu ai cần dịch vụ, xin chiếu cố.

Khóa Tĩnh Tâm Đặc Biệt. Khóa tĩnh tâm đặc biệt dành cho giới trẻ sẽ được tổ chức vào chiều Thứ Sáu, ngày 21 đến Chúa Nhật, ngày 23 tháng 3, tại dòng Đồng Công.  Xin mời các bạn trẻ từ 15 tuổi trở lên, đặc biệt các em đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức trong những năm qua, tham dự khóa tĩnh tâm này.   Xin điền đơn ghi danh để tại cuối nhà thờ. hạn chót là Chúa Nhật, ngày 2 tháng 3. Các em sẽ bán thức ăn tuần này, để gây quĩ chi phí cho tuần tĩnh tâm.  Xin mọi người mua thức ăn ủng hộ.

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014 Giáo Xứ.  Xin thông báo! Tuần tĩnh tâm mùa Chay năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 30 tháng 3, và sẽ do linh mục Nguyễn Việt Hưng, thuộc Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến hướng dẫn. Xin mọi người sắp xếp thời giờ và công việc để tham dự, và xin theo dõi chương trình ngày giờ trong những tờ Tin Mừng sắp tới.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....