Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Thông tin giáo xứ

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.


Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 1 tháng 4
Rước Lá. Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước qua nhà thờ.


Thứ Hai đến Thứ Tư Tuần Thánh.
5:45 - Ngắm đứng. 6:30 - Thánh lễ.

Thứ Năm Tuần Thánh.
8 giờ tối -Thánh lễ có nghi thức rửa chân.
Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
7 giờ tối - Nếu thời tiết thuận tiện, đi đàng Thánh giá ngoài trời
8 giờ tối - Nghi thức tôn vinh Thánh Giá Chúa Kitô, và chịu Mình Thánh.

Thứ Bảy - Vọng Phục Sinh.
8 giờ tối -Thánh lễ vọng Phục Sinh.

Chúa Nhật Phục Sinh.
10 giờ sáng -Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Lm. Quản Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....