Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 3 mùa Chay_C_2013

Giáo Xứ Thánh Giuse. 
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm C. Số 426
   
Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.  
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1.  Xh. 3, 1-15; Trong bài đọc 1 trích sách Xuất hành hôm nay, Thiên Chúa cho ông Môisen biết Người là Đấng Tự Hữu, và sai ông  đi cứu dân Người khỏi nô lệ Ai Cập, dẫn họ về đất Chúa hứa.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Cor. 10, 1-12.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho biết: Thiên Chúa đã thương ban nhiều ơn cho cha ông chúng ta, nhưng các ngài vô ân bội nghĩa nên bị Thiên Chúa phạt, chúng ta cần lấy đó làm bài học cho chúng ta.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng.  Lc. 13, 1-9.  Khi nghe biết có một số người bị tổng trấn Philatô giết, Chúa Giêsu phán bảo rằng: ‘’Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy.’’ Đó là Chúa muốn dạy chúng ta phải ăn năn cải thiện đời sống trong  bài Tin mừng tuần này.

Đáp ca: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

Kinh thánh tuần tới. Js. 5, 9-12;  1Cor. 5, 17-21; Lc. 15, 1-32.

Suy Niệm. Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, thánh Luca cho chúng ta thấy tình yêu thương và sự kiên nhẫn của Chúa Giê-su dành cho mọi người thật là quảng đại và nhân từ. Ngài luôn luôn kiên nhẫn trước những lỗi lầm và trước những khiếm khuyết của chúng ta. Ngài diễn tả lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Ngài qua hình ảnh của một người làm vườn kiên nhẫn trước cây vả không chịu sinh hoa trái: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”.  Mỗi người chúng ta đều là những cây vả trong khu vườn mà chính Chúa Giê-su là người làm vườn. Ngài đang chăm sóc, đang cắt tỉa, đang bón phân, ban nhiều ơn lành hồn xác. Vấn đề hôm nay cho chúng ta  cần phải suy nghĩ là: “Tôi có phải là cây vả đang sinh hoa trái tốt hay là một cây vả khô cằn, không đơm bông kết trái?” Mùa chay là thời gian ăn năn, sám hối để trở về với Chúa, làm lại cuộc đời. Thiên Chúa rất giàu lòng thương xót và rất kiên nhẫn với chúng ta. Cho dù chúng ta có phạm tội nặng đến đâu đi chăng nữa thì Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi và để mặc chúng mình phải chết trong tội lỗi. Chính Chúa đã hứa: “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Isa 1:18) Điều tối quan trọng mà chúng ta cần phải thực hiện là phải ăn năn sám hối và quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi, trở về với Chúa.  

Reflection.
Exodus 3:1-8a, 13-15. Today’s first reading, Moses encounters a burning bush at Mount Horeb. As he takes a closer look, he hears God calling him by name and instructing him to take off his sandals as a mark of respect for this holy place. God assures Moses that the cries of the people in captivity have been heard. God will not only rescue the people but will lead them to the Promised Land. When Moses realizes that God wants him to return to Egypt and lead the Israelites, Moses says that the people will not believe him because he does not know God's name. Moses learns God's name. It is Yahweh, meaning "I am who am." Your name told others something about your essential self. Therefore, to respect someone's person meant also to respect that person's name. How do you show respect for God's name and therefore God himself? 
1 Corinthians 10:1-6, 10-12. Paul's letter to the Christian community at Corinth is filled with advice about keeping the faith. In today's reading he reminds the people that they cannot take their new faith for granted. Faith means that we are called to conversion, to turn to God each day. Lent is a season of penance, a time for conversion. Our challenge is to give evidence that we are truly followers of Christ.
Luke 13:1-9. The parable of the fig tree reminds us that God is patient and compassionate. He is willing to help us, as the man was willing to give the tree extra help so that it would grow. How do you need God to help you in order to change your life for the better? If God gives you another year of life, what do you want to be like a year from now?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      2V. 5, 1-15; Lc. 4, 24-30.             Lh. Giuse
Thứ Ba.       Đn. 3, 25, 34-43; Mt. 18, 21-35.   Lh. Tôma     
Thứ Tư.      Đnl. 4, 5-9; Mt. 5, 17-19.              Lh. Maria
Thứ Năm.   Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23.          Lh. Phêrô
Thứ Sáu.    Hs. 14, 2-10; Mc. 12, 28-34.         Lh. Đa Minh&Anna
Thứ Bảy.     5:30 chiều.  Lh. Maria/Gđ. Phạm Minh Mạnh
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.  Lh.Gioan Bao.&Phêrô&Anna/Gđ. Hiền&Liễu
                                                 Các Lh./Gđ. Hùng&Yến
      
Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ
5:30   Ng. V. Quí/Ng. Ngọc             Ng. Ngọc Bảo
8. Đinh Trấn/Phạm Lan Dung          Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10. Ng. Trung Hải/Ngô Thủy Tiên   Ng. Văn Hòa; Lê Đình Phong                James Ngô &
Dâng lễ: Gđ. Ng. Trần Chinh                                                            Joseph &Paul Nguyễn
             
Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/                          Ng. Trung Trực                               
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm               Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy
10. Trương V Minh/Đỗ Thu Hương   Lê Viết Thắng; Trần Văn Thái         John Trần &      
Dâng lễ: Gđ.Ng. Đình Chót                                               Tyler Thiện Hoàng/Thomas  Ng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 24 tháng 2, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,001              
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Ngô Hùng&Yến    5,000
 2. Hoàng Đức Tùng   1,000
 3. Phạm Văn Tiến      1,000
 4. Lm quản nhiệm         500
 5. Phạm Văn Định        500
 6. Nguyễn Văn Hinh     200
 7. David Trương            200
 8. Nguyễn Chơn Phán   200
 9. Nguyễn Đình Chót    100
 10. Nguyễn Hiền&Uyên 100
 11. Phan Minh Quân         60 
         Tổng cộng:             $8,860      

Luật Mùa Chay. Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, mọi người từ 18 tới 59 tuổi phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Trong mùa chay, mọi người được kêu gọi ăn chay, hãm mình và cải thiện đời sống, hy sinh dùng thời giờ suy niệm Kinh Thánh, cầu nguyện, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt và nhất là tham dự Thánh lễ hằng ngày.

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.  Để tổ chức tuần tĩnh tâm sắp tới được chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại trong việc giúp đỡ tài chánh, để tiếp tục có những tuần tĩnh tâm sửa soạn tâm hồn vào mùa Vọng và mùa Chay trong giáo xứ. Xin tiền đợt 1 tuần vừa qua thu được $803. Cám ơn lòng quảng đại của mọi người, và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, nhất là cho những người tham dự tuần tĩnh tâm.

Tĩnh Tâm Mùa Chay. Tuần tĩnh tâm mùa Chay sẽ bắt đầu vào chiều Thứ Năm tuần này. Xin mọi người sắp xếp thời giờ và công việc để tham dự. Sau đây là chương trình tĩnh tâm.  
Thứ Năm và Thứ Sáu: 7 giờ 15 tối – Thánh lễ,  sau đó giảng tĩnh tâm. 
Thứ Bảy: từ 9 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều. (Ăn trưa miễn phí.)  
                 5 giờ 30: Thánh lễ.   
                 8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
Chúa Nhật: 2 giờ chiều: Nghi thức hòa giải và xưng tội.

Chương Trình Làm Lá. Cũng để giúp cho kế hoạch xây dựng nhà thờ và nhà xứ, chương trình làm lá đã hoàn tất được 2 tuần. Trung bình mỗi ngày làm được hơn 700 bó.  Và còn tiếp tục 2 tuần nữa. Xin chân thành cảm tạ những người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc và cung cấp thức ăn trong những tuần vừa qua được thành công tốt đẹp. Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc, tiếp tục hy sinh giúp đỡ. Mỗi tuần sẽ làm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, và từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày.  Rất cần nhiều người giúp đỡ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.  Xin Chú Ý!  Vẫn làm lá sáng Thứ Năm và Thứ Sáu cho đến 4 giờ chiều trong tuần tĩnh tâm, ngoài trừ Thứ Bảy.

Hội Hiền Mẫu. Để phụ giúp chương trình xây dựng của giáo xứ, trong lần bán thức ăn Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền là $1,169.  Xin chân thành cám ơn hội viên và những người hy sinh giúp đỡ nấu những món ăn. Và xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ca Đoàn. Để chuẩn bị cho Tuần Thánh và Phục Sinh, ca đoàn sẽ bắt đầu tập dượt theo chương trình như sau: mỗi Thứ Sáu từ 8 đến 10 giờ tối cho Thánh lễ Chúa nhật và Phục Sinh, và riêng mỗi chiều Chúa nhật từ 5 đến 7 giờ cho Phục Sinh. Xin kính mời tất cả ca viên của 3 ca đoàn, và mọi người cùng tham gia.

Nhóm Linh Thao. Nhóm linh thao Đồng hành Cana sẽ tổ chức 2 khóa tĩnh tâm: khóa 1 cho người lớn, từ Thứ Năm, ngày 21 tháng 3 đến Chúa nhật, ngày 24, và khóa 2 cho các em bắt đầu từ chiều Thứ Sáu, ngày 24 đến Chúa nhật, tại dòng Đồng công, và do các linh mục dòng Tên hướng dẫn. Muốn tham dự hay muốn biết thêm chi tiết, khóa 1 cho người lớn, xin liên lạc với anh chị Phong & Xuân: 918-254-8653, hoặc anh chị Thịnh&Nga: 918-872-6345,  khóa 2 cho các em, xin liên lạc chị Nguyệt: 918-724-2031. Xin mời mọi người tham dự, nhất là các em đã chịu Thêm sức trong những năm vừa qua tham dự.

Đổi Giờ. Xin lưu ý!  Trong chương trình tiết kiệm thời giờ hàng năm tại Hoa kỳ, sẽ đổi giờ vào Chúa nhật tuần tới, ngày 10.  Do đó, trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy, ngày 9, nhớ vặn đồng hồ tới trước 1 giờ, để khỏi bị trễ Thánh lễ và những công việc khác.  Thí dụ: 10 giờ vặn lên 11 giờ. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....