Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm A. Số 481

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Cuối Tuần:   Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Xh. 17, 3-7. Thiên Chúa sai ông Môisen dẫn dân Do thái đi qua sa mạc về đất Chúa hứa.  Dọc đường thiếu nước uống, họ kêu trách Chúa.  Chúa bảo ông  Môisen lấy gậy đập vào đá, nước chảy ra cho họ uống.  Đó là hình ảnh Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống và là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2. Rm. 5, 1-8.  Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa thương chúng ta, sai Con Một Người xuống thế, chịu chết chuộc tội chúng ta, ban cho chúng ta nước hằng sống là ân sủng Chúa Thánh Thần.
Tin Mừng.  Gn. 4, 5-42. Chúa Giêsu xin người nữ Samaria cho nuớc uống, để Người ban lại cho chị nước hằng sống là chính Người.  Ai tin Người sẽ được sống muôn đời.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca:  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
các ngươi đừng cứng lòng.

Kinh thánh tuần tới:  1Sm. 16, 1-13; Ep. 5, 8-14; Ga. 9, 1-41.

Suy Niệm.  Người Do thái thường khinh bỉ và thù nghịch với người Samari. Còn Chúa Giêsu tìm cách tiếp xúc, rao giảng và yêu thương họ. Người phụ nữ Samari được gặp một Đấng mà chị không bao giờ ngờ tới. Việc tình cờ của người phụ nữ Samari gặp Chúa Giêsu hôm nay làm cho chị hết sức ngạc nhiên. Chúa Giêsu không phải vì khát nước mà xin chị cho Ngài uống nước giếng tổ phụ Giacóp đã để lại, nhưng Chúa tạo cơ hội xin nước để gợi ý, trò chuyện và giới thiệu cho chị Samari một vấn đề hết sức quan trọng, một việc cao cả mà chị chưa bao giờ được nghe ai nói tới. Ngài muốn nói với người phụ nữ rằng chị là người đang khát và tỏ cho chị hay Ngài là ai, là Người sẽ làm cho chị hết khát, khỏi phải hằng ngày đi kín nước: ” Ai uống nước Ta cho, sẽ không bao giờ khát nữa “. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người không trừ một ai, với điều kiện chúng con biết nhìn nhận mình tội lỗi, là hư vô và tin vào Chúa. Người phụ nữ Samari, từ người được xin nước trở thành người đi xin nước. Bà xin nước sự sống của Chúa, khi đã nhận ra và tin rằng Chúa là Ðấng Kitô. Xin Chúa biến đổi chúng con để từ tình trạng tội lỗi, chúng con được tái sinh trong nước sự sống của Chúa. Amen.

Reflection
Exodus 17:3-7. After the Israelites escaped from slavery in Egypt, God took care of their basic needs. God gave them Moses for their leader, and manna and quail for their food. In today's reading, we hear them complaining about the lack of water at their campsite. Think how important water is, especially in the desert. Moses turns to God in desperation. And God hears his prayer. When Moses strikes a rock, water gushes forth. We cannot live without water. It is a basic need. Can you think of some other needs that we have?
Romans 5:1-2, 5-8. God's love for the Israelites was made visible in the desert by water flowing from a rock. But God's love was made even more visible for all people at all times through the sacrifice of Jesus on the cross. Like a river that never dries up, the love of God is "poured out in our hearts." How do you know someone loves you? How do they show it by their actions? How do you show your love for someone? How did Jesus show his love for us? How is God's love poured into your heart? How do you pour God's love out on others? How do others pour God's love out on you?
John 4:5-15, 19-26, 39, 40-42. In this wonderful story from John's Gospel, Jesus gives the Samaritan woman at the well the "living water" of truth. A foreigner, she is hospitable to Jesus and honest with him. In return, he chooses to reveal to her the truth about his identity. The woman rushes off to tell everyone the good news that the Messiah has come. And she is so convincing that the Samaritans come to believe in Jesus on her word. So many people are searching for and "thirsting for" the right answers to life's questions. Will you share with them the "living water" of truth that you have received from Jesus? How?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai.      2V. 5, 1-15; Lc. 4, 24-30.      Lh. Antôn-   Lh. Giuse/Bà Đỗ Nhàn
Thứ Ba.       Đn. 3, 25-43; Mt. 18, 21-35.  Các Lh. Thân nhân/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Tư.      Đnl. 4, 5-9; Mt. 5, 17-19.       Lh. Tô-ma/Gđ. Bà Đỗ Nhàn
Thứ Năm.   Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23.   Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Sáu.     Hs. 14, 2-10; Mc. 12, 28-34. Lh. Phao-lô/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Bảy.      5:30   Lh. Tô-ma/Gđ. Bà Đỗ Nhàn  
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Tiền nhân/Gđ. Phạm Minh Mạnh

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                    Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng.T. Châu   Ng. Trung Trực   Joseph Hải Ng./Trần H. Liêm
8. Lê Huy Bình/Anh Nguyễn           Nguyễn Văn Cả                         David  Nguyễn
10. Vũ Cẩm/Ng. Ngọc Yến             Ng.Thanh Ban;Trần V.Thái         Johnathon Ng.
Dâng Lễ: Gia đình: Ng. Văn Hùng                                         Khoa Ng; Andrew Ng

Phụng Vụ Tuần Tới   
5:30 Ng.Thanh Ban/Ngọc Nguyễn      Vũ Đình Hiệu              Hải Ng./Trần H. Liêm
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An           Trần Ngọc Ánh                       David Nguyễn
10.Ng.Trường Giang/Ng.Thu Chung   Lê Thanh Xuân;Ng.Trung Hải    Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Hướng                                         Johnny Đặng; Bảo Trương

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 3, 2014
Quĩ Điều Hành. $1,975       Tiền thu bán tro cho công ty Zeigler: $306.25
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
  1. Phan Minh Quân          200
  2. Đặng Quốc Tuấn&Thư 100
  3. Vũ Đình Hiệu               100
  4. Đỗ Xuân Tuyển           100
  5. Lê Đình Phong             100
  6. Trần Văn Sinh              100
           Tổng cộng:             $ 700     

Xin Tiền Lần Thứ Hai Cho Tĩnh Tâm Giáo Xứ.
Trong hai tuần xin tiền để giúp cho tuần tĩnh tâm mùa chay của giáo xứ năm nay được tốt đẹp và thuận tiện, đã thu được số tiền tổng cộng là $1,506 (lần 1: $687; lần 2: $819). Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Học Bổng.  Trường đại học Công giáo thánh Gregory có một số học bổng dành cho các học sinh Công giáo Trung học sắp lên đại học, và các sinh viên đại học muốn chuyển trường.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.  Phụ huynh cha mẹ nào có con em muốn xin học bổng, xin cũng cho linh mục quản nhiệm biết tên.

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Xứ.  
Xin chú ý!  Tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu vào chiều Thứ Năm, ngày 27 đến 30 tháng 3, tuần này, và sẽ do linh mục Nguyễn Việt Hưng, thuộc Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến hướng dẫn. Xin mọi người sắp xếp thời giờ và công việc để tham dự. 

Chương trình tĩnh tâm:
Thứ Năm và Thứ Sáu:
      7 giờ 15 tối – Thánh lễ.   Sau Thánh lễ- giảng tĩnh tâm                        
Thứ Bảy
     9 giờ 30 sáng: Giảng tĩnh tâm  /  12 giờ: Ăn trưa miễn phí.
     12:45 trưa- Giảng tĩnh tâm đến 2 giờ.
     5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng.   8 giờ tối- giảng tĩnh tâm
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng: Thánh lễ.   -   2 giờ 30 chiều: Xưng tội

Chương Trình Làm Lá.
Công tác làm lá vẫn tiếp tục trong tuần này, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, chỉ trừ Thứ Bảy cho tĩnh tâm mà thôi, bắt đầu lúc 8 sáng và sau giờ tĩnh tâm trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu. Xin kêu gọi tất cả mọi người trong giáo xứ bớt chút thời giờ cùng tham gia, nhất là vào những buổi chiều tối.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ một cách sốt sắng.  Và xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của giáo xứ, và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Thăm Chủng Viện.
Văn phòng Ơn Kêu Gọi của địa phận sẽ tổ chức một cuộc thăm viếng chủng viện Truyền Tin, tiểu bang Missouri, từ Thứ Bảy, ngày 5 đến Thứ Hai, ngày 7, cho các học sinh, sinh viên và thanh niên nam.  Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm, hay linh mục Matt số điện thoại: 918-307-4936, e-mai: frmattgerlach@gmail.com

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người hãm mình về những sự vui chơi ăn uống quá độ, và nhất là những tính hư tật xấu như cờ bạc, rượi chè và lời nói thô tục.  Luật ăn chay, kiêng thịt nhắc nhở về đời sống đói khổ của những người nghèo đói. Mùa chay kêu gọi chúng ta cải thiện đời sống, thực hành Lời Chúa, hy sinh, làm việc bác ái, chia sẻ, hy sinh thời giờ suy niệm Kinh Thánh, cầu nguyện; viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt và nhất là tham dự Thánh lễ hằng ngày. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....