Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Thứ Năm Tuần Thánh_2015

Ông bà anh chị em thân mến.  Hôm nay cùng với mọi người trong Giáo hội trên thế giới, chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh, kỷ niệm và cử hành những hành động và lời nói trong những ngày cuối cùng cuộc đời của Chúa Giê-su, biểu lộ nói lên tình yêu thương cao cả và vô biên của Người.  Qua hành động và những lời trăn trối cuối cùng, Chúa dạy chúng ta phải biết yêu thương, và phải hy sinh, khiêm nhường phục vụ, để xây dựng, làm chứng và làm sáng danh Người. 

Chúng ta nhận biết con người chúng ta thường có thái độ và quan niệm: người có tài năng, có danh vọng, chức quyền hay địa vị quan trọng không thể hạ mình làm các việc hèn kém, vì nếu làm như thế, người khác nhìn thấy sẽ mất mặt, khinh thường, và địa vị của họ sẽ bị giảm đi.  Vì thế, nếu không được người khác nhìn nhận ra và trọng dụng tài năng, hay vinh danh, người có tài sẽ bất mãn và từ chối không tham gia, hay bỏ xin ra.  Các Bài Đọc trong ngày Thứ Năm tuần thánh hôm nay dạy chúng ta biết thế nào là tình yêu và phục vụ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng toàn năng dựng nên và điều khiển muôn lòai, thế mà luôn hạ mình để hy sinh phục vụ và yêu thương mọi người nhân loại, cho dẫu con người chúng ta vô ơn và không xứng đáng với tình yêu, ân sủng của Ngài.
Trong Bài Đọc I, vì quá yêu thương và muốn giải thóat người Do-thái khỏi cảnh khốn khổ, nhục nhằn và tủi hổ của kiếp nô lệ, Thiên Chúa đã giải thoát, “cõng dân Do-thái như đại bàng cõng con trên cánh” ra khỏi đất Ai-cập, và đưa dân vào Đất Hứa. Sau đó, Chúa truyền cho dân phải cử hành Lễ Vượt Qua để tưởng nhớ đến tình yêu và những việc Ngài làm. Thiên Chúa phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời.”
Bài Đọc II cho chúng ta biết, trong Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa, Lễ Vượt Qua của Cựu Ước là hình ảnh Lễ Vượt Qua mới của Đức Giê-su Kitô.  Khi biết giờ Ngài sắp sửa hoàn thành sứ vụ cứu chuộc nhân loại, và vượt qua cuộc đời này để về cùng Thiên Chúa, Ngài đã yêu thương con người và yêu thương họ đến cùng. Chúa Giêsu làm cho con người hai việc chính: Thứ nhất là Hiến mình làm Chiên Vượt Qua để cứu độ con người. Máu chiên bôi trên cửa của nhà người Do-thái có sức mạnh để cứu các con đầu lòng và súc vật của họ, thịt chiên có sức mạnh để giúp họ vượt qua Biển Đỏ để vào Đất Hứa. Cũng vậy, Mình Máu Thánh của Chúa Giêsu đổ ra trên Thánh giá có sức mạnh để cứu nhân lọai chúng ta khỏi mọi tội, và giúp con người chúng ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của trần thế để vào đất Thiên Chúa hứa là Thiên Đàng. Và việc thứ hai là Chúa đã thiết lập Bí-tích Thánh Thể để tiếp tục ở lại với con người.  Bữa Tiệc Ly chính là bữa tiệc Vượt Qua. Chúa Giêsu đã lập Bí-tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly, và truyền cho các môn đệ năng cử hành để dừng quên tình yêu cứu độ của Ngài. Thánh Phao-lô khẳng định “Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.” 
Như chúng ta biết, yêu thương nhau là giúp đỡ, hy sinh, chịu đau khổ và sẵn sàng chết cho nhau. / Chúa Giê-su trong những ngày sau hết cuộc đời đã thể hiện một tình yêu thương như thế cho chúng ta. / Nhưng Chúa muốn tình yêu này tồn tại và trải rộng qua muôn thế hệ cho đến muôn đời, cho nên Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh thể để hiện diện giữa nhân loại cho đến ngày tận thế.
Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu dạy các tông đồ bài học khiêm nhường hy sinh phục vụ và yêu thương đến cùng, bằng cách rửa chân cho các ông.  Ngày xưa, rửa chân là công việc của những đầy tớ, nô lệ trong nhà. Thế mà Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa, mà lại rửa chân cho các môn đệ của mình, cả môn đệ sắp phản bội mình.  Qua đó, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ và tất cả mọi người chúng ta hôm nay bài học khiêm nhường và yêu thương phục vụ nhau, dù trong những công việc thấp hèn nhất.  Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa ngồi vào bàn tiếp tục dạy dỗ các môn đệ về yêu thương phục vụ, và nói rõ cho các môn đệ biết mục đích việc Chúa rửa chân cho họ “Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy.  Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.”  Rõ ràng, Chúa muốn dạy chúng ta thể hiện tình yêu thương bằng cách khiêm nhường hy sinh phục vụ. 
Chiều tối hôm nay, chúng ta cử hành lại viêc Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã làm và những lời Người truyền dạy chúng ta.   Chúng ta nhớ đến tình yêu thương cao cả đã thúc đẩy Chúa hy sinh, chịu đau khổ vì chúng ta.  Chúng ta cầu xin qua việc cử hành và tôn thờ mầu nhiệm Thánh Thể hôm nay, nối kết chúng ta một cách mật thiết với Chúa Giê-su Thánh Thể, và xin Chúa giúp chúng ta luôn trung thành và sống đức tin, biết đoàn kết để thương yêu, biết hy sinh phục vụ để xây dựng giáo xứ, và có lòng bác ái và quảng đại để làm sáng danh Chúa.  
Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....