Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Nghe giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2016

Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2016
do Linh mục Phanxic ô Xaviê Uông Quang Lượng, C.Ss.R.
Chủ đề: Hôn nhân và Gia đình


Tối Thứ Sáu


Sáng Thứ Bảy


Trưa Thứ Bảy


Tối Thứ Bảy

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....