Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

Lần hạt Mân Côi và Thánh lễ Thứ Hai Tuần 32 Thường niên lúc 6 giờ chiều.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....