Vì Lm. Giuse Đinh Văn Nghị, OP bệnh đột xuất, nên chương trình tĩnh tâm được thay đổi. Chúng ta cầu nguyện cho cha Giuse sớm mạnh khỏe. Chương trình tĩnh tâm sẽ do cha Phê-rô hướng dẫn.

HỘI ĐOÀN

Các sơ dòng Đa Minh

     Sr. Anna Hoàng Thị Kim Anh, OP
     Sr. Josephin Ngô Vy, OP
     Sr. Maria Trần Tâm, OP
     ĐT: 918-286-0413

Ban Giáo Lý                           
     Trưởng ban: Chị Trần Thu Hường           
     ĐT: 918-808-9609

Ban Việt Ngữ
     Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Ban      
     ĐT: 918-234-0404 

Ban Bảo Trì
     Trưởng ban: Anh Phạm Văn Tiến             
     ĐT: 918-340-3831 

Ca Đoàn
     Trưởng ban: Chị Trần Đinh Hương            
     ĐT: 918-645-5539

Nhóm Trẻ Humble Bees
     Phụ trách: Chị Đoàn Thanh Nguyệt         
     ĐT: 918-806-6398
                        Chị Đinh Thị Hồng Huê         
     ĐT: 918-269-8188

Nhóm Linh Thao
     Trưởng nhóm: Chị Lê Thanh Xuân          
     ĐT: 918-254-8653 

Nhóm Tôn Nữ Vương
     Trưởng nhóm: Ông Nguyễn Văn Vàng      
     ĐT: 918-663-7982

Gia Trưởng
      Trưởng nhóm: Ông Nguyễn Thanh Ban    
      ĐT: 918-234-0404

Hội Hiền Mẫu
     Hội Trưởng: bà Trần Thị Kim Thảo            
     ĐT: 918-438-1904

Hội Đền Tạ
      Hội trưởng: Ông Vũ Đình Hiệu

Hội Lêgio
       Hội trưởng: Ông cố Lê Viết Thắng 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....