HỘI ĐOÀN

Các sơ dòng Đa Minh Rosa Lima
     Sr. Anna Hoàng Thị Kim Anh, OP
     Sr. Josephin Ngô Vy, OP
     Sr. Maria Trần Tâm, OP
     ĐT: 918-286-0413

Các sơ dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
    Sr. Têrêsa Vương Bích Phượng, LHC
    Sr. Têrêsa Nguyễn Mai Liên, LHC
    ĐT: 215-964-4022

Ban Giáo Lý                           
     Trưởng ban: Chị Trần Thu Hường           
     ĐT: 918-808-9609

Ban Việt Ngữ
     Trưởng ban: Anh TrầnThanh Hiền      
     ĐT: 918-289-5035

Ban Bảo Trì
     Trưởng ban: Anh Phạm Văn Tiến             
     ĐT: 918-370-1523

Ca Đoàn
     Trưởng ban: Chị Trần Đinh Hương            
     ĐT: 918-645-5539

Gia Trưởng
      Trưởng nhóm: Ông cố Nguyễn Thanh Ban    
      ĐT: 918-234-0404

Hội Hiền Mẫu
     Hội Trưởng: Bà cố Ban           
     ĐT: 918-619-5637

Nhóm Trẻ Humble Bees
     Phụ trách: Chị Đoàn Thanh Nguyệt         
     ĐT: 918-724-2031
                      Chị Đinh Thị Hồng Huê         
     ĐT: 918-404-1679

Nhóm Linh Thao
     Trưởng nhóm: Chị Lê Thanh Xuân          
     ĐT: 918-812-7041

Nhóm Tôn Nữ Vương
     Trưởng nhóm: Ông Nguyễn Văn Vàng      
     ĐT: 918-663-7982

Hội Đền Tạ
      Hội trưởng: Ông Vũ Đình Hiệu

Hội Lêgio
       Hội trưởng: Ông cố Lê Viết Thắng 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....