HỘI ĐOÀN

Các sơ dòng Đa Minh

     Sr. Anna Hoàng Thị Kim Anh, OP
     Sr. Josephin Ngô Vy, OP
     Sr. Maria Trần Tâm, OP
     ĐT: 918-286-0413

Ban Giáo Lý                           
     Trưởng ban: Chị Trần Thu Hường           
     ĐT: 918-808-9609

Ban Việt Ngữ
     Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Ban      
     ĐT: 918-234-0404 

Ban Bảo Trì
     Trưởng ban: Anh Phạm Văn Tiến             
     ĐT: 918-340-3831 

Ca Đoàn
     Trưởng ban: Chị Trần Đinh Hương            
     ĐT: 918-645-5539

Nhóm Trẻ Humble Bees
     Phụ trách: Chị Đoàn Thanh Nguyệt         
     ĐT: 918-806-6398
                        Chị Đinh Thị Hồng Huê         
     ĐT: 918-269-8188

Nhóm Linh Thao
     Trưởng nhóm: Chị Lê Thanh Xuân          
     ĐT: 918-254-8653 

Nhóm Tôn Nữ Vương
     Trưởng nhóm: Ông Nguyễn Văn Vàng      
     ĐT: 918-663-7982

Gia Trưởng
      Trưởng nhóm: Ông Nguyễn Thanh Ban    
      ĐT: 918-234-0404

Hội Hiền Mẫu
     Hội Trưởng: bà Trần Thị Kim Thảo            
     ĐT: 918-438-1904

Hội Đền Tạ
      Hội trưởng: Ông Vũ Đình Hiệu

Hội Lêgio
       Hội trưởng: Ông cố Lê Viết Thắng 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....