HỘI ĐOÀN

Các sơ dòng Đa Minh Rosa Lima
     Sr. Anna Hoàng Thị Kim Anh, OP
     Sr. Maria Chu Thị Bạch Tuyết, OP
     Sr. Maria Trần Tâm, OP
     ĐT: 918-286-0413

Các sơ dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
    Sr. Têrêsa Vương Bích Phượng, LHC
    Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Mai Liên, LHC
    ĐT: 215-964-4022

Ban Giáo Lý                           
     Trưởng ban: Chị Trần Thu Hường           
     ĐT: 918-808-9609

Ban Việt Ngữ
     Trưởng ban: Anh TrầnThanh Hiền      
     ĐT: 918-289-5035

Ban Bảo Trì
     Trưởng ban: Anh Hoàng Đức Tùng            
     ĐT: 918-407-8784

Ca Đoàn
     Trưởng ban: Anh Trần Thanh Hiền            
     ĐT: 918-289-5035

Gia Trưởng
      Hội trưởng : Ông cố Nguyễn Thanh Ban    
      ĐT: 918-234-0404

Hội Hiền Mẫu
     Hội Trưởng: Bà cố Ban
     ĐT: 918-619-5637

Nhóm Linh Thao
     Trưởng nhóm: Chị Đoàn Trần Thanh Nguyệt          
     ĐT: 918-724-2031

Ban truyền thông
   Âm thanh:   Anh Hiền
   Quay phim: Anh Đức
   Chụp hình: Chị Thảo


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....