Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Thông tin giáo xứ


Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh xứ.

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa nhật Thứ 7 thường niên. Năm B. Số 374


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Lễ Vọng Thứ Bảy: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8:00 và 10:00 sáng.
Lễ Trọng Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 43, 18-25. Ngôn sứ I-sa-i-a kêu gọi dân Chúa nhớ những ơn lành Chúa đã ban cho họ.  Người đã tha tội họ, cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập, cho ông Môisen dẫn họ về Đất Hứa.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài đọc 2. 1Cor. 10, 31-11,1. Trong bài đọc này, Thánh Phaolô xác quyết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Người là Đấng hằng có, là nền tảng cho kẻ tin Người.  Chính Người đã đóng ấn tín và ban Thánh Thần cho chúng ta ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.  Đó là nội dung đoạn thư này. 

Tin Mừng.  Mar. 2, 1-12.  Tin Mừng tuần này thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người bất toại nhờ lòng tin của anh và của thân nhân, bạn bè.  Qua phép lạ này, Chúa Giêsu chứng tỏ Người là Thiên Chúa thật.

Đáp ca: Xin Chúa chữa khỏi hồn con,
                                       vì con đã phạm tội phản nghịch Ngài.   
     
Kinh Thánh tuần tới: Is. 43, 18-25; 2Cr. 1, 18-22; Mc. 2, 1-12. 

Luật Và Ý Nghĩa Mùa Chay.  Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh.  Tất cả mọi người tuổi từ 18 tớI 59 phải ăn chay. Ăn chay là chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay bắt buộc phải kiêng thịt. Tất cả từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Trong tinh thần của sự ăn chay, hãm mình, kiêng thịt, tất cả mọi Kitô hữu được kêu gọi cố gắng hãm mình, kiêng những sự vui chơi ăn uống quá độ, và nhất là từ bỏ những tính hư tật xấu, nghiện ngập cờ bạc, rượu chè, nói xấu, gian dối và những điều xấu khác. Trong sứ điệp mùa chay ĐTC nói:  “Đứng trước một thế giới đang đòi hỏi các tín hữu Kitô một chứng tá được đổi mới về tình yêu thương và lòng trung thành với Chúa, tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết phải nỗ lực thi nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc lành (Xc Dt 6,10). Lời kêu gọi này đặc biệt mạnh mẽ trong mùa thánh chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh. Với lời cầu chúc một Mùa Chay thánh thiện và phong phú, tôi phó thác anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria và thành tâm ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả mọi người.’’  
Luật ăn chay và kiêng thịt, thứ nhất, nhắc nhở người Kitô hữu về đờI sống đói khổ, lầm than của những người nghèo đói và đau khổ trên thế giới. Thứ hai, thi hành, sống Lời Chúa qua những việc tốt lành, hy sinh và bác ái, chia sẻ ơn lành Chúa ban với những người kém may mắn.  Thứ ba, Mùa chay là thời gian ăn năn sám hối canh tân đời sống tinh thần, qua việc dùng thời giờ cầu nguyện, suy niệm Kinh Thánh, tham dự Đàng Thánh Giá  suy niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, và nhất là cố gắng, hy sinh thời giờ tham dự Thánh lễ hằng ngày và tuần tĩnh tâm mùa chay sắp tới.

Reflection.
Isaiah 43:18-19, 21-22, 24b-25. In this reading we hear the Lord announce, through the prophet Isaiah, a new exodus by which God's people will return home. They have been in exile in a pagan land. But now they are to forget their former sinfulness that was the cause of their exile. "See, I am doing something new!" the Lord promises. He will make a smooth path for them and they will once again be free to worship him in their own land. What are some of the new beginnings you have made in your life? Why do we need new beginnings in our life of faith?

2 Corinthians 1:18-22. Once again Paul is writing to the Christians at Corinth to straighten out some misunderstandings between them. Some have accused him of changing his mind about his commitment to them. However, Paul insists that he, like God himself, is faithful. Like the Son of God's message, Paul's message is always "Yes" to God's word. How do you respond when someone does not keep his or her word to you? What does it mean for you to always be "Yes" to God's word?

Mark 2:1-12. Four friends of a paralyzed man in today's gospel story prove that "Perseverance pays off." Jesus is surrounded by such a crowd that the only way to reach him is through the roof. The friends lower the man through a hole in the roof and deposit him on a mat at the feet of Jesus. Their efforts are rewarded when Jesus not only heals the man but also forgives his sins. How have you sometimes used your imagination and your skills to help others? Who has helped you in a way that you will always remember? Why is it important for followers of Jesus never to give up on trying to help others?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.      Gc. 3, 13-18; Mc. 9, 13-28.   Lh. Giuse  
Thứ Ba.       Gc. 4, 1-10; Mc. 9, 29-36.     Lh. Mồ côi/Gđ. Toán&Loan
Thứ Tư.       Lễ Tro - Khởi đầu mùa Chay thánh. Lh. Mátthêu
Thứ Năm.   Đnl. 30, 15-20; Lc. 9, 22-25. Lh. Rôsa/Gđ. Tiến V. Phạm
Thứ Sáu.    Is. 58, 1-9; Mt. 9, 14-15. Lh. Giuse
Thứ Bảy.   Lh. Phêrô&Mađalêna/Gđ. Trần Ng. Ánh
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Inê Têrêsa/Gđ. Trần Ng. Ánh

Phụng Vụ Tuần Này.       
              Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30. Ng.Thanh Ban/Ngọc Nguyễn   Ng. Trung Trực
8. Ng. Đình Chót/Lê Huy Bình         Sơ Ngô Vy/Ng. Văn Cả      
10 Các em lớp giáo lý phụ trách      Ng. Văn Hòa; Trần TD. Lan; Đoàn   Bảo Nguyễn
Dâng Lễ. Lớp giáo lý                   Quốc Dũng; Lê Thanh Xuân    Vũ Trần& Mike Ng

Phụng Vụ Tuần Tới.  
5:30 Ng. Đình Chót/Ng.Bạch Hồng  Ng. Ngọc Bảo
8 Đinh Trấn/Phạm Lan Dung            Ng. Đình Chót/Ng. Văn Khá        
10 Ng.Trường Giang/Ng.Ngọc Yến Đoàn Th.Nguyệt; Ng.Trung Hải; Lê   Ng. Quang
Dâng Lễ: Gđ. Lê Bảo Tịnh           Đình Phong; Ng.Thanh Ban        Keluc&Johny Đặng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12  tháng 2, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,030.  Hội Hiền Mẫu bán thức ăn thu được: $1,160.

Thứ Tư Lễ Tro. Xin chú ý!  Thứ Tư, ngày 22 tuần này là Lễ Tro, bắt đầu cho mùa Chay Thánh.  Sẽ có 2 Thánh lễ có nghi thức xức tro vào lúc 6 và 8 giờ tối.

Công Tác Làm Lá.  Công tác làm lá bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 20.  Lúc 10 giờ sáng đại diện công ty sẽ đến để hướng dẫn và xem mức độ tham gia cộng tác của giáo xứ. Vậy xin mọi người hy sinh, sốt sắng có mặt để biểu lộ tinh thần hiệp nhất. Công tác sẽ tiếp tục vào lúc 6 giờ chiều trong ngày và trong những ngày kế tiếp.  Xin kêu gọi mọi người tham gia, để dâng lên Chúa một sự hy sinh trong mùa Chay thánh này.  Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Phát Triển Địa Phận 2012 (DDF).  Trong các Thánh lễ cuối tuần này tại các giáo xứ của địa phận sẽ có xin tiền cho quĩ phát triển địa phận năm 2012 (Diocesan Development Fund 2012). Sau chịu lễ sẽ xin tiền lần thứ hai. Xin xử dụng bao thư và phiếu để tại ghế ngồi, điền vào và cho vào rổ xin tiền, hay tự gởi về địa phận theo như địa chỉ đã ghi sẵn trong bao thư.  Xin mọi người tham gia và quảng đại để giúp địa phận có cơ hội duy trì những chương trình phát triển về đào tạo và truyền giáo. Xin đọc thêm các chi tiết khác trong tờ bích chương để ở cuối nhà thờ.

Phân Ưu. Được tin ông Mátthêu Vũ Hữu Quí thân phụ của anh Vũ Hữu Sơn vừa qua đời tại Việt Nam. Giáo xứ xin chân thành chia buồn cùng anh chị và mọi người thân bằng quyến thuộc. Nguyện cho linh hồn Mátthêu được chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Thiên Đàng.

Lớp Thêm Sức.  Như đã thông báo, sẽ có một buổi họp quan trọng cho các cha mẹ phụ huynh sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Xin mọi người vui lòng tham gia để biết thêm chi tiết về việc các em lãnh nhận Bí tích, và chương trình tĩnh tâm sắp tới. Xin cám ơn.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm.  Xin các phụ huynh chú ý!  Sẽ có buổi họp quan trọng và cần thiết sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 26, về việc học và các vấn đề liên quan đến ngày chịu Bí tích của các em.  Khi tham dự, xin tất cả phụ huynh nộp lại đơn và các giấy tờ cần thiết như giấy chứng nhận rửa tội. Xin các bậc cha mẹ, phụ huynh tham dự đầy đủ. 

Nhóm Humble Bees. Xin mời các học sinh từ lớp 9 trở lên tham gia sinh hoạt với nhóm Humble Bees. Muốn biết ngày giờ sinh hoạt của nhóm, xin liên lạc với chị Nguyệt số điện thoại: 918-806-6398, hay E-mail:nddoan@cox.net. Xin mời!

Thăm Chủng Viện. Văn phòng Ơn Thiên Triệu đia phận sẽ tổ chức 2 cuộc viếng thăm đại học chủng viện miễn phí cho các nam thanh thiếu niên tuổi từ 16 trở lên. Chuyến thứ nhất thăm chủng viện Conception, tiểu bang Missouri, từ ngày 24 đến 26 tháng 3. Chuyến thứ 2 thăm chủng viện Holy Trinity, Irving, Texas, từ ngày 19 đến 22 tháng Tư.  Tham gia các chuyến thăm này sẽ phải nghỉ học 1 ngày và nếu cần sẽ xin phép dùm. Nếu muốn biết thêm chi tiết hay tham dự, xin gặp linh mục quản nhiệm để ghi tên. 

Quảng Cáo.  Nếu ai muốn quảng cáo tiệm, nhà hàng, công ty hay các dịch vụ khác  trong trang web của giáo xứ, (http://www.gxgiusetulsa.blogspot.com) xin vui lòng liên lạc với anh Nguyễn Duy Linh, số điện thoại 918-852-2842, để biết thêm chi tiết và cách thức. Hiện nay đã có một số quảng cáo đăng trong trang web.  Xin mời vào để xem hình thức.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....