Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Thông tin giáo xứ

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.blogspot.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh xứ.

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa nhật thứ 4 Mùa Chay. Năm B. Số 378


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. 2Sb. 36, 14-23.  Bài đọc trích Sử Biên Niên cuốn thứ 2 nói về sự bất trung của dân Do thái với Thiên Chúa.  Nhưng Thiên Chúa vẫn thương sai sứ giả đến kêu gọi họ sám hối trở về với Người, để Người giúp họ xây dựng lại cuộc sống và Đền Thờ.  Đó là nội dung của bài đọc một hôm nay.

Bài đọc 2.  Ep. 2, 4-10.  Trong đoạn thư này, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa rất nhân hậu và yêu thương chúng ta, nên dù chúng ta có phạm tội, Người vẫn thương cho Con Một Người chịu chết trên thập giá chuộc tội.  Ai tin thì được cứu sống.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Tin Mừng.  Ga. 3, 14-21.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết: Người sẽ chịu chết treo trên khổ giá để ai tin thì được sống, như ông  Môisen đã treo rắn đồng lên cao, để ai bị rắn độc cắn mà nhìn thì khỏi chết. 

Đáp ca. Lưỡi tôi dính vào cuống họng,
              nếu tôi không nhớ đến Người.

Kinh Thánh tuần tới:  Gr. 31, 31-34;  Dt. 5, 7-9; Ga. 12, 20-23. 

Suy Niệm. Chúa nhật 4 mùa chay có thể được gọi là Chúa nhật vui mừng. Thánh Gioan đã đưa ra lý do căn bản về niềm vui : Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta tới mức độ sai Con Một Ngài xuống thế cứu vớt nhân loại. Vậy muốn tham dự ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, còn cần phải tin vào Ngài ! Đức tin thật cần thiết vì:ỂAi tin thì sẽ được sống đời đờiỂ(Ga 3,16). Kitô giáo được xây  dựng trên một niềm xác tín vào tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng con người không nhìn ra. Chính vì thế Thiên Chúa đã biểu lộ một cách cụ thể tình yêu của Ngài cho nhân loại  nơi Đức Giêsu Kitô, Con yêu của Ngài, như lời thánh Gioan đã nói: "Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban chính Con Một Ngài, để tất cả những ai tin vào Con Ngài sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời" (Ga 3,16). và Ngài còn nói tiếp: "Thiên Chúa đã không sai Con Ngài đến để luận phạt mà là để cứu độ" (Ga 3,17). Chính khi nhìn vào thập giá, chứng kiến hình ảnh Đức Kitô chịu khổ hình treo trên thập giá, thấm đẫm bao nhiêu là quyền lực của sự dữ nơi tội lỗi, chúng ta mới bắt đầu nhận ra tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta cao cả biết bao.  Xin Chúa giúp chúng ta biết Chúa để yêu mến Chúa.  Và xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta để chúng ta tin vào Đấng đã chết trên thập giá.

Reflection.
2 Chronicles 36:14-17,19-23This reading paints a shameful picture of God's people repeatedly piling up one sin upon another. No matter how many messengers He sends them, they refuse to hear God's call to repentance. Like a parent who has run out of ways to discipline his or her children, God has "no remedy." So he allows them to be defeated by their enemies and taken into exile for seventy years. Only after they repent sincerely does God free his people through Cyrus, king of Persia. And Cyrus orders them to rebuild their Temple in Jerusalem to "fulfill the word of the Lord."  Who are the messengers and prophets in today's world who call us to turn back to God and live faithfully?

Ephesians 2:4-10The second reading begins with the reassuring truth that "God is rich in mercy." We know God is merciful because, despite our sinfulness, he brought us to life in Christ. We have not earned our salvation. It is Jesus' gift to us. Paul tells us that we are God's handiwork. And our goal in life is, by God's grace, to "lead the life of good deeds" which God has planned for us. Who do you know or know of who is "rich in mercy"? How does he or she show mercy?

John 3:14-21. In teaching Nicodemus, Jesus uses a familiar story from the Old Testament about Moses. When Moses lifted up a bronze snake in the desert for all to see, those who had been bitten by snakes were healed. Jesus says that he too must be lifted up so that all might have eternal life through him. He will be lifted up on the cross. But he will also be lifted up in his resurrection and in his ascension to the Father. Whoever looks at him in faith will receive eternal life.  Followers of Jesus recognize him as the light that came into the world. They live truthfully in the light, unlike those who choose the darkness and do evil deeds.  How do members of your family, school community, and parish show that they are living in the light? What can we do to help others choose to live truthfully in the light?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.  Lễ Thánh Giuse.  Quan thày Gia trưởng. Lh. Marie Thêrêsa/Gđ. Ng. Th.Ban
                                         Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Ba     Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.   Lh. Phaolô&Maria/Gđ. Bà Lam Trần     
 Thứ Tư.    Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.  Lh. Mồ côi/Gđ. bà Lam Trần      
Thứ Năm. Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47.Lh. Giuse  
Thứ Sáu.    Kn. 2, 1-22; Ga. 7, 1-30    Các Lh./Gđ. Lương Khoa     
Thứ Bảy.  Lh. Antôn&Maria 
Chúa Nhật.  8&10  Lh. Anna/Gđ. Lương Khoa
                            Lh. Antôn Jadon/Gđ. An Hoàng           

Phụng Vụ Tuần Này.       
     Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30. Ng. V. Quí/Sơ Kim Anh        Ng. Ngọc Bảo
8. Ng.Đình Chót/Vương Kim Nga  Sơ Ngô Vy/Ng. Văn Cả
10 Các lớp giáo lý           Ng.Thanh Ban;Phạm V.Tiến; Lê      David Nguyễn
Dâng lễ: Lớp giáo lý  Viết Thắng; Ng. Văn Hòa    MikeNguyễn&JamesNgô

Phụng Vụ Tuần Tới.  
5:30 Trần Ngọc Ánh/Nương Ng.   Ng. Đình Chót
8  Ng. Văn Cả/Phạm Thúy              Ng. Văn Khá/Ng. Đình Chót
10.Trương V.Minh/Ng.Thảo Hiền   Trần TD. Lan; Đoàn Q.Dũng; Lê       Justin Võ & 
Dâng lễ: Gđ.ĐinhThiênTrấn      Thanh Xuân; Ng.Trung Hải       Alex&Arthur Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 11 tháng 3, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,020
Quĩ Xây Dựng Nhà thờ&nhà xứ:  Gđ.David Trương $200; Pham Ng Huyen $23   
 
Công Tác Làm Lá. Xin thông báo!  Công tác làm lá sẽ tiếp tục trở lại vào sáng Thứ Hai, ngày 19, lúc 9 giờ 30 sáng. Theo lịch trình đã được đề ra, thì chỉ còn 1 tuần nữa là xong công tác. Do đó xin kêu gọi mọi người tiếp tục tham gia giúp đỡ. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của giáo xứ, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người tham dự.

Trợ Giúp Tài Chánh Cho Tĩnh Tâm. Để trợ giúp cho tuần tĩnh tâm, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này.  Xin mọi người quảng đại và rộng lượng. Xin chân thành cám ơn. 

Chân Thành Cám Ơn.  Xin chân thành cám ơn linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thiều đã hy sinh thời giờ đến hướng dẫn tĩnh tâm cho mọi người trong giáo xứ mùa chay này.  Xin Thiên Chúa ban nhiều sức khoẻ và ơn lành cho ngài và công việc mục vụ của ngài. Và xin cám ơn anh chị Thịnh & Nga đã lo ăn uống và cho ngài lưu trú tại tư gia trong những ngày vừa qua.

Xưng Tội. Để giúp mọi người dọn tâm hồn cho Tuần Thánh và lễ Phục Sinh sắp tới, chiều nay vào lúc 2 giờ 30 sẽ có nghi thức thống hối và giải tội.  Và sẽ có 8 linh mục đến giúp giải tội, 2 linh mục người Hoa kỳ.  Xin mọi người mau chóng đến tham dự và xin không đến quá trễ sau khi các linh mục đã chấm dứt.  Trong những tuần tới, nếu ai muốn xưng tội, xin đến 15 phút trước các Thánh lễ ngày thường và Chúa nhật, hay liên lạc bằng điện thoại hẹn trước. 

Luật Mùa Chay.  Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh.  Tất cả mọi người tuổi từ 18 tớI 59 phải ăn chay. Ăn chay là chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay bắt buộc phải kiêng thịt. Tất cả từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.   

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.

Chúa Nhật Lễ Lá 
 Ngày 1 tháng 4. Rước Lá.  Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước qua nhà thờ. 

Thứ Hai đến Thứ Tư Tuần Thánh.
5:45 - Ngắm đứng.  6:30- Thánh lễ

Thứ Năm Tuần Thánh.
8 giờ tối -Thánh lễ có nghi thức rửa chân. Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
7 giờ tối - Nếu thời tiết thuận tiện, đi đàng Thánh giá ngoài trời
8 giờ tối - Nghi thức tôn vinh Thánh Giá Chúa Kitô, và Chịu Mình Thánh.

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.
8 giờ tối - Thánh lễ vọng Phục Sinh.

Chúa Nhật Phục Sinh.
10 giờ sáng-Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....