Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm A. Số 467

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 35, 1-10. Ngôn sứ Isaia mời gọi mọi người hân hoan, vui mừng, và phấn khởi vì Thiên Chúa sắp đến cứu khỏi mọi khốn khổ phần hồn phần xác.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 tuần này.
Bài đọc 2. Gc. 5, 7-10. Trong đoạn thư này, thánh Giacôbê tông đồ khuyên dân Chúa chớ chán nản, một lòng kiên tâm chờ Chúa đến, như nhà nông kiên tâm mong chờ cây trổ bông sinh trái. Đó là nội dung bài đọc 2 tuần này.
Tin Mừng.  Mt. 11, 2-11. Thánh Gioan Tiền hô sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu có phải là Đấng Cứu Thế mà muôn dân đang trông đợi không.  Chúa lấy việc làm của Người minh chứng Người là Đấng Cứu Thế.  Đó là cách Người trả lời cách gián tiếp cho thánh Gioan và cũng là nội dung Tin mừng hôm nay.  

Đáp Ca: Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con.   

Kinh thánh tuần tới: Is. 7, 10-14; Rm. 1, 1-7; Mt. 1, 18-24.

Suy Niệm. Hôm nay, tiên tri Isaia loan báo cho dân sứ điệp về niềm vui đã gần kề. Isaia mời gọi hãy vui mừng, can đảm và đừng sợ hãi vì ngày giải phóng đã đến. Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Thiên Chúa sẽ lau khô giọt nước mắt. Thiên Chúa sẽ băng bó những vết thương. Thiên Chúa sẽ hiện diện giữa dân Người để ban bình an, hoà bình và thịnh vượng cho dân. Và niềm vui đó càng dâng cao khi Gioan Tiền Hô rao giảng về triều đại của Đấng Thiên Sai đã bắt đầu.  Thật vậy, bài Tin mừng tuần này cho chúng ta biết những việc Chúa Giê-su đang thực hiện, đó là "Người mù được sáng, què được đi, người nghèo khó được nghe báo Tin Mừng...".  Những phép lạ này minh chứng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế được sai đến trần gian và cũng là Tin mừng của Người đem đến cho nhân loại. Thiên Chúa đến đem niềm vui cho người nghèo khổ, đem Tin Mừng cho người khát vọng, chỉ những người bé mọn, yếu hèn mới là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn được đón nhận Tin Mừng, chúng ta phải có tinh thần thế nào? Tinh thần đó được thể hiện ra sao? Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến cứu chúng con. Xin Chúa đến giải thoát chúng con khỏi mù lòa, què quặt trong tâm hồn. Xin ánh sáng và sức mạnh của Chúa biến đổi chúng con nên tạo vật mới. Xin cho chúng con hân hoan trong niềm vui ơn cứu độ. Amen.

Reflection.
Isaiah 35:1-6, 10The prophet Isaiah in today's reading wants God's people to know that God will deliver them from their troubles. Sorrow and sickness and fear will all be left behind as the people joyfully follow the Lord. In the Gospels, Jesus told us many times, "Do not be afraid." Why do you think he told us this many times? What is Jesus calling us to? Is there someone you know who might need to hear this Advent message, "Be strong, fear not! Here is your God!" today? How could you share this message?
James 5:7-10. If you have ever planted a garden, you know how patient a farmer must be. Once the seed is planted, the farmer can only tend it carefully and wait. Complaining about the weather or judging the people who sold him or her the seeds will not make the harvest come any faster. The word "patience" comes from a word that means "to suffer." This gives us the idea that patience is not always easy! Here the apostle James urges us to be patient with ourselves, others, and even with the Lord. It is, after all, his kingdom that seems so slow in coming! How are you called to be patient with yourself this Advent? with others? with God? You might also reflect on ways God and others are being patient with you!
Matthew 11:2-11. When He wants to assure John the Baptist that He truly is the Messiah, Jesus quotes passages from the book of Isaiah. These passages picture the time of the Messiah as marked by the same kind of works that Jesus is doing. Jesus heals the blind, the lame, the deaf, and the lepers. He raises the dead and proclaims the good news to the poor. These loving deeds are proof of his identity. The people of Jesus' time were looking for heroes. So they asked Jesus, "Are you the real one?" The Gospel lists some actions of Jesus, the actions of a real-life hero. What are the actions you look for in a real-life hero? How are these actions like the actions of Jesus?

Bài Đọc Và Ý Lễ.     
Thứ Hai.   Ds. 24, 2-17; Mt. 21, 23-27.  Lh. Giuse và mồ côi/Gđ. Ôbà Đinh T. Cao
Thứ Ba.       St. 49, 2-10; Mt. 1, 1-17.     Các Lh.  – Bằng an/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Tư.      Gr. 23, 5-8; Mt. 1, 18-24.    Xin như ý
Thứ Năm.   Tl. 13, 2-7; Lc. 1, 5-25.      Lh. Maria&Giuse/Gđ. Bà Trần Huyền
Thứ Sáu.     Is. 7, 10-14; Lc. 1, 26-38.  Lh. OBCMTT
Thứ Bảy.      5:30   Xin bằng an/Gđ. Chị Yến
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Maria                               

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên Thánh Thể     Giúp Lễ
5:30. Ng. Thanh Ban/Ng. Bạch Hồng    Vũ Đình Hiệu
8. Ng. Văn Cả/Vương Kim Nga             Ng. Đình Chót
10. Ng. Duy Linh/Ngô Thủy Tiên         Ng. Trung Hải; Ng. Văn Tiến        Peter Ng.
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Hinh                                                John Trần/Paul Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Đỗ Cẩn/Phạm H. Liên               Nguyễn Ngọc Bảo
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Lan Dung   Sơ Ngô Vy
10. Ng.Trường Giang/Lê Th. Xuân   Ng. Văn Hòa/Ng. Thanh Ban         Aaron Ng.   
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Hòa(Nhan)                                      Paul Ng.&Mike Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 12, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,160
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Nguyễn Bá Tước       600
 2. Trần Cộng Đồng        600
 3. Nguyễn Tiến Chương 500
 4. Trần Đình Hải             300
 5. Nguyễn Văn Hinh       200
 6. Thân Thị Hiền (Quốc) 150
 7. Nguyễn Đình Chót      100
 8. Nguyễn Ngọc Nga      100
 9. Nguyễn Đức Toán      100
 10. Nguyễn Văn Quí         100
 11. Nguyễn Văn Phước    100
 12. Phạm Minh Tân          100
 13. Ẩn danh                     100
 14. Bùi Minh Hoàng          50
 15. Mary Thân                  50
 16. Bùi Gẫm                     50
           Tổng cộng:       $ 3,200

Chào Mừng Và Cám Ơn Linh Mục Hướng Dẫn Tĩnh Tâm. Giáo xứ hân hoan chào mừng và chân thành cảm tạ linh mục Phan Quang Minh, địa phận Louisiana, đã hy sinh thời giờ đến hướng dẫn tĩnh tâm, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Giáng sinh sắp tới.  Và cám ơn gia đình anh chị Nguyễn Văn Phước&Hoài đã giúp lo chỗ ăn ở cho linh mục trong những ngày vừa qua. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành.

Xưng Tội. Sẽ có nghi thức thống hối và xưng tội bắt đầu vào lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật tuần này.  Có nhiều linh mục Việt & Mỹ giúp giải tội. Xin mọi người mau mắn tới đúng giờ.

Quĩ Tu Sĩ Hưu Quốc Gia.  Cuối tuần này, tại các giáo xứ trong địa phận và trên toàn quốc, sẽ có cuộc vận động tài chánh giúp cho quĩ tu sĩ nam nữ hưu dưỡng tại quốc gia Hoa Kỳ.  Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  

Phân Ưu. Được tin cụ bà Madalena Chu Thị Tèo, thân mẫu của anh Đỗ Thanh Danh, thành viên trong hội đồng mục vụ, vừa qua đời tại Việt Nam.  Giáo xứ xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.  Nguyện xin cho linh hồn Ma-đa-lê-na, được chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Thiên đàng.

Xin Cám Ơn. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người, nhất là anh Phạm Quang Nam, đã hy sinh thời giờ, công sức dưới thời tiết giá lạnh, giúp ủi và xúc tuyết bãi đậu xe nhà thờ tuần vừa qua. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bao Thư Dâng Cúng. Hộp thư dâng cúng tài chánh cho quĩ điều hành giáo xứ cho năm 2014 hiện đã có tại cuối nhà thờ, theo thứ tự tên họ của gia trưởng. Sau Thánh lễ, xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư cho gia đình, và xin xử dụng bao thư khi đóng góp, để ban tài chánh dễ dàng khi ghi vào sổ sách. Xin cám ơn anh Nguyễn Trung Trực đã giúp chuẩn bị các bao thư này.  

Vé Số Xuân.  Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kính mời mọi người tham gia, ủng hộ mua vé số mừng xuân mới, sẽ được bán sau các Thánh lễ cuối tuần này.  Các vé số sẽ được xổ trong buổi văn nghệ mừng xuân mới, được tổ chức vào tối Thứ Bảy,  ngày 1 tháng 2.  Xin mọi người sốt sắng mua  ủng hộ.  Xin chân thành cám ơn.

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.

Thứ Ba, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.
9 giờ 15 tối.  Hát vọng Giáng sinh    9 giờ 30.  Hoạt cảnh Giáng Sinh
10 giờ- Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Thanh Ban / Ngô Thủy Tiên
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Vũ Đình Hiệu; Nguyễn Văn Cả; Lê Đình Phong
Giúp Lễ: Phạm Thắng; Khoa Nguyễn; James Ngô; Johnathon Nguyễn; Aaron Nguyễn; Thomas Nguyễn; John Nguyễn. Nathan Vũ
Dâng Của Lễ: Gia đình  Bùi Minh Hòa Hiệp

Thứ Tư, ngày 25, Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc)
Thánh lễ lúc 11 giờ sáng.
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang / Lê Thanh Xuân
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Lê Thanh Xuân; Ng Trung Hải


Giúp Lễ: David Nguyễn; Peter Nguyễn; Keluc&Johnny Đặng; Paul Nguyễn; Joseph Nguyễn; Andrew Nguyễn; Mike Nguyễn.    Dâng Của Lễ: Gia đình  Lê Văn Hoài.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....