Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Nghe các bài giảng Tĩnh tâm mùa Chay_2015

Các bài giảng Tĩnh tâm Mùa Chay_2015 của linh mục Matthêu Nguyễn Khắc Hy, S S. tại giáo xứ thánh Giuse Tulsa, Oklahoma.

Phần 1

Phần 2

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Thứ Sáu

Phần 3

Phần 7

Phần 8Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....