Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Thông tin giáo xứ; Chúa Nhật 24 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên. Năm A. Số 654

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Hc. 27,30-28,7. Đoạn sách Huấn ca hôm nay nêu lên nhiều lý do, kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho nhau, nhất là chúng ta có tha thứ cho nhau thì Thiên Chúa mới thương tha tội chúng ta.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. Rm. 14, 7-9. Chúng ta không sống cho mình mà sống cho Chúa, vì tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa.  Do đó, chúng ta không có lý do gì từ khước không tha thứ cho nhau.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 18, 21-35.  Tin mừng hôm nay thuật lại hai người mắc nợ.  Chúng ta mắc nợ Chúa gấp ngàn lần hơn lỗi anh chị em đối với chúng ta.  Chúng ta có tha thứ lỗi lầm cho nhau thì Thiên Chúa mới tha tội chúng ta.

Đáp ca: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót,
             chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

Kinh thánh tuần tới: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20-27; Mt. 20, 1-16.  

Suy niệm.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta: "Khi con đi dâng lễ vật trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang bất hòa với con, thì hãy để lễ vật lại, trở về làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi mới trở lại dâng lễ vật sau". Ðó là một cách nói mạnh nhằm khuyến khích chúng ta tha thứ cho người khác. Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn về hai con nợ để dạy chúng ta về sự tha thứ. Một ông quan mắc nợ nhà vua một món tiền rất lớn (10 ngàn nén vàng), nhưng đã được nhà vua tha hết. Khi ông quan này trở ra gặp một người bạn chỉ thiếu mình có 100 nén bạc (chỉ bằng 1 phần triệu số nợ đối với nhà vua) và đã khẩn thiết van xin bằng chính những lời lẽ mà ông quan đã xin với vua, ông quan ấy nhất định không tha.Ðược biết việc ấy, nhà vua bắt giam ông quan cho tới khi trả hết đồng xu cuối cùng. Dụ ngôn này muốn  cho chúng ta thấy tội của chúng ta đối với Thiên Chúa nặng gấp triệu lần tội người khác phạm tới ta; đồng thời cũng muốn cho biết rằng nếu ta không tha cho người khác để đưa đến kết quả là Chúa không tha cho ta, thì quả là ta rất ngu dại. Có tha thứ cho người khác thì khi chúng ta cầu nguyện ta mới đáng được Chúa thứ tha. Satan phàn nàn với Chúa: "Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời." Chúa nói: "Ðã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa?"

Reflection.
Sirach 27: 30-28:9. The Book of Sirach contains many maxims, or brief sayings, about how we should conduct our lives. Today’s first reading gives us several maxims on why and how to forgive our enemies. We are told that even though "wrath and anger are hateful things" that harm us, we sometimes hang on tight to them. Forgiveness is good for us and for those who have harmed us. If we refuse to pardon others, how can we expect God to pardon us?
Romans 14:7-9. Paul believes that a Christian should have one answer to two basic questions: For whom are you living? For whom would you die? The answer is: our Lord Jesus Christ. He has given everything for us, and we belong to him. In what ways will you live for Christ?
Matthew 18:21-35. Like Peter we can sometimes think we can limit forgiveness to a certain number of times. We say to ourselves, "I have forgiven that person two times already. I’m not forgiving again." Yet Jesus insists that we forgive again and again, just as God forgives us. Today’s parable reminds us that God is always ready to forgive. But God expects us to forgive others too. This is part of our understanding of the Sacrament of Reconciliation. The message of forgiveness and reconciliation is a strong one in today’s gospel. Take a moment to think about it. When will you celebrate the sacrament of Reconciliation?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      1Tm. 2, 1-8; Lc. 7, 1-10.        Các Lh.
Thứ Ba.       1Tm. 3, 1-13; Lc. 7, 11-17.    Xin tạ ơn/Gđ. Tuyết&Hinh
Thứ Tư.       1Tm. 3, 14-16; Lc. 7, 31-35.  Xin tạ ơn
Thứ Năm.    Ep. 4, 1-13; Mt. 9, 9-13.        Xin bằng an
Thứ Sáu.     1Tm. 6, 2-12; Lc. 8, 1-3.        Xin tạ ơn  
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.      Lh. Micae/Gđ. Ng. Đình Chót                 
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.  Lh. Phê-rô  
                                                  Xin bình an gia đình/Gđ. Hinh&Tuyết   

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn   Ng. Trung Trực                     Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Vũ Ngọc Điệp             Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh
10.  Lớp giáo lý                                   Trần V.Thái;Lê Thanh Xuân            James Ngô
Dâng Lễ: Lớp giáo lý                                                                Alan Lưu;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Kim Loan    Ng. Viết Phương                   Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho          Trần Ngọc Ánh/Nguyễn V. Cả    
10. Ng.Thanh Ban/Marian Ngân Ng.  Ng.Trường Giang;Ng.Trung Hải    Peter Nguyễn 
Dâng Lễ: Gđ. Huỳnh Tiến Dũng                                        Dustin Phạm;Kevin Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 10 tháng 9, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,688
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Nguyễn Văn Hòa 100
Mary Thân           100
Tổng cộng:      $ 200

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.
Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách, và cho chịu lễ trong Thánh lễ vọng 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, xin vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Xin đánh dấu vào ngày giờ Thánh lễ muốn tham gia. Sau đó linh mục quản nhiệm sẽ duyệt danh sách những người ghi tên và có những buổi hướng dẫn.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ trong nhiều công việc. Xin Chúa trả công cho những sự hy sinh của mọi người. Xin mọi người mua ủng hộ tinh thần.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Các em sẽ phụ trách hát lễ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.   Xin cám ơn sự hỗ trợ của cha mẹ và hy sinh cố gắng của các em.   
  
Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành
Xin chú ý! Sẽ có nghi thức tuyên hứa và phép lành cho các thày cô và những người phụ giúp chương trình giáo lý và Việt ngữ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 24.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho những tấm lòng hy sinh và quảng đại của mọi người.

Hội Giúp Lễ.  
Các em học sinh nam từ lớp 5 trở lên muốn gia nhập Hội giúp lễ xin ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Các em học sinh nam lớp 4 cũng có thể ghi danh, nhưng sau đó, linh mục quản nhiệm sẽ quyết định có được giúp lễ không. Xin cha mẹ khuyến khích và ghi danh các em. Để tiện việc sắp xếp, xin ghi rõ ngày và giờ Thánh lễ các em có thể giúp lễ,.  Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Tết Trung Thu.
Xin thông báo!  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 1 tháng 10, lúc 7 giờ tối. Sẽ có những cuộc thi như tài năng, trang phục và lồng đèn.  Ngoài ra, sẽ có cuộc rước lồng đèn và phát bánh kẹo cho các em. Những em nào thi tài năng và ý phục truyền thống, xin đến lúc 6 giờ 30 để tập dượt.
Xin chân thành cám ơn các sơ Đaminh đã tặng 300 lồng đèn cho các em thiếu nhi để mừng Tết Trung Thu.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh Đa Minh, ban nhiều ơn lành cho các sơ.

Học Sinh Học Trường Thánh Pius X
Xin cha mẹ các gia đình có con em đang theo học trường Thánh Pius X, vui lòng  liên lạc với linh mục quản nhiệm để xác nhận. Xin chân thành cám ơn.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay nhiều hơn, vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Sau đó sẽ có buổi tiếp tân.  Nếu đôi vợ chồng nào muốn tham dự và muốn nhận thư mời, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm để ghi danh.  Hạn chót ngày 2 tháng 10.

Thánh Lễ Phong Chân Phước.
Thánh lễ phong Chân phước cho Linh mục Rother, Người Tôi Tớ Chúa, sẽ được cử hành vào Thứ Bảy tuần này, ngày 23 tháng 9, tại Cox Convention Center, OKC, lúc 10 giờ sáng, do Đức Tổng giám mục Oklahoma City Coakley chủ sự. Vào cửa tự do.

Rao Hôn Phối.
Anh Nguyễn Thượng Sơn Bảo, con ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Đoàn Kim Thoa, Tulsa, Oklahoma, muốn kết hôn với chị Nguyễn Kim Thoa, con ông bà Nguyễn Văn Lợi, Việt Nam. Nếu ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin cho linh mục quản nhiệm biết.  Xin chân thành cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....