Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

Lần hạt Mân Côi và Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 28 Thường niên lúc 6 giờ chiều.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....